Do końca lipca zarządcy nieruchomości muszą przesłać do gmin informacje dotyczące wysokości czynszów najmu mieszkań nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Tylko do 31 lipca licencjonowani zarządcy nieruchomości mają czas na przesłanie danych dotyczących wysokości czynszów najmu mieszkań. Chodzi o czynsze pobierane za wynajęcie lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, czyli np. mieszkań znajdujących się w kamienicach.
– Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na zarządców nieruchomości obowiązek przekazania tych danych do organów wykonawczych gminy, czyli do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wyjaśnia Teresa Jakutowicz z Biura Informacji i Promocji w Ministerstwie Infrastruktury.
Zarządcy, którzy nie wypełnią swojego obowiązku, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności zawodowej. Wniosek o wszczęcie postępowania może być złożony przez gminę, która nie otrzymała od zarządcy informacji o wysokości pobieranych czynszów za wynajem.

Sankcje prawne

– Jeżeli taki wniosek wpłynie, to Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na pewno się nim zajmie. Za niedopełnienie swoich obowiązków zarządca może zostać ukarany dyscyplinarną karą upomnienia, nagany oraz zawieszeniem licencji zawodowej na okres od trzech miesięcy do jednego roku. Zarządca może też zostać pozbawiony licencji zawodowej – mówi Maria Kowalska, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

Informacje o lokalu

Wraz z danymi o wysokości czynszów najmu lokali zarządca powinien przekazać także do gminy informacje o lokalizacji, wieku budynku i jego stanie technicznym oraz powierzchni użytkowej, a także standardzie wykończenia Wszystkie te informacje powinny być przekazane na urzędowym wzorze, który został określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. nr 250, poz. 1873).
Z informacji przekazanych od zarządców nieruchomości gmina ma obowiązek sporządzić zestawienie czynszów. W zestawieniu tym może ona także wykorzystać dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł.

Do końca kwartału

Zestawienie danych dotyczących wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego powinno zostać ogłoszone przez gminę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Termin na jego ogłoszenie upływa z końcem pierwszego kwartału roku następnego po tym, w którym zestawienie było tworzone.
Podstawa prawna
● Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).