Od sposobu ogłoszenia upadłości danego przedsiębiorcy zależy, kto zostanie powołany przez sąd: syndyk czy nadzorca sądowy. W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację firmy przedsiębiorca traci prawo zarządzania i rozporządzania swoim majątkiem. Sąd powołuje syndyka, który odpowiada za zarząd i likwidację upadłego dłużnika oraz zaspokojenie wierzycieli. Natomiast w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu sąd powołuje nadzorcę sądowego. Postanowienie o wyznaczeniu syndyka i nadzorcy sądowego zostaje obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Syndykiem nie może zostać wierzyciel lub dłużnik upadłego, małżonek jego i wierzyciela, krewni i powinowaci.

Wynagrodzenie syndyka

Syndykowi przysługuje wynagrodzenie nieprzekraczające trzech procent funduszów masy upadłości i sum uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw, ale nie więcej niż stuczterdziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ostateczną wysokość jego wynagrodzenia ustala sąd po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza przedłożonego przez syndyka sprawozdania. Brane są pod uwagę stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, koszty zatrudnienia innych osób w związku z czynnościami syndyka i czas trwania postępowania.

Likwidacja majątku

Syndyk obejmuje majątek upadłego przedsiębiorcy, który wchodzi w skład masy upadłości.

Zawiadamia o upadłości przedsiębiorcy wierzycieli i komornika ogólnej właściwości upadłego. Ujawnia i ogłasza upadłość w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego, a także sporządza spis inwentarza i dokonuje oszacowania masy upadłości. Opracowuje plan likwidacyjny, proponuje sposoby sprzedaży składników majątku, termin sprzedaży, preliminarz wydatków i robi listy wierzytelności. Do jego obowiązków należy też likwidacja majątku oraz podział sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo oraz podział funduszów masy.