Podczas prowadzonej egzekucji roszczeń przedsiębiorca może skutecznie domagać się od komornika wyłączenia danej maszyny lub urządzenia spod egzekucji, udowadniając, że jest ona niezbędna do prowadzenia działalności. Takich uprawnień nie ma zadłużony przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w innej formie niż przedsiębiorstwo.

Wyłączenie składnika

Aby wyłączyć spod zajęcia komorniczego rzecz niezbędną do prowadzenia przedsiębiorstwa, przedsiębiorca dłużnik powinien wystąpić do sądu z wnioskiem i wskazać w nim także inne składniki swojego mienia, z których możliwe będzie zaspokojenie roszczeń wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. Mieniem zastępczym może być zarówno nieruchomość, jak i rzecz ruchoma, a także własność lub inne prawa majątkowe.

O wyłączeniu spod zajęcia orzeka sąd. Bierze on pod uwagę nie tylko interesy dłużnika i wierzyciela, lecz także społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika.

Zwalniając rzecz spod zajęcia, sąd musi w postanowieniu wskazać mienie zastępcze w zamian za nią.

Przeciwko zadłużonemu przedsiębiorcy komornik może też prowadzić egzekucję z dochodów przedsiębiorstwa. Ustanawia się wówczas zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem.

Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy składa wierzyciel i dokładnie określa w nim przedsiębiorstwo, albo jego część. Dołącza do wniosku informację komornika o wszystkich postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi z mienia, które wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Wniosek wierzyciela sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, a na wydane postanowienie przysługuje zażalenie stronom oraz wierzycielom niewskazanym we wniosku, którzy prowadzą egzekucję z mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.