Gminy wiejskie mają ponadto możliwość otrzymania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). W każdym przypadku trzeba mieć program rewitalizacji. Szanse na pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację zwiększają się, jeżeli projekt takiego przedsięwzięcia wpisany jest w plany i strategie rozwoju miasta, gminy, regionu. Ważne są również odpowiednie zapisy w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto projekt rewitalizacji powinien przyczyniać się do rozwoju społecznego i gospodarczego.

Za rewitalizację należy uznać według wymogów unijnych kompleksowy, skoordynowany i wieloletni plan odnowy. Prowadzony powinien być on na dokładnie wskazanym obszarze. Przy projekcie rewitalizacji określony musi być również proces przemian przestrzennych, technicznych, budowlano-architektonicznych, społecznych i ekonomicznych. W wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji muszą być stworzone warunki do rozwoju lokalnej społeczności. Sam program rewitalizacji powinien posiadać cechy nie tylko technicznej odnowy zespołu określonych obiektów, ale wyraźnie powinien określać zadania i cele, których realizacja wzmocni atrakcyjność gminy pod względem inwestycyjnym i turystycznym.

Wsparcie na obszary wiejskie

Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie oraz instytucje kultury założone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać fundusze na realizację programów rewitalizacji w ramach PROW, w działaniu – Odnowa i rozwój wsi. Wsparcie w tym przypadku jest oferowane także gminom miejskim z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Projekt musi być wpisany w lokalny Plan Odnowy Miejscowości. Przedsięwzięcie nie może mieć charakteru komercyjnego. Ponadto beneficjent pomocy musi mieć prawo własności do nieruchomości przez okres co najmniej siedmiu lat po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Nie przewidziano w tym przypadku wypłaty zaliczki, jak to jest m.in. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji programu, tj. do 2013 roku. Pomoc nie może być niższa niż 25 tys. zł. W każdym przypadku dofinansowanie nie może być wyższe niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

W szczególności dofinansowanie jest oferowane na realizację projektów rewitalizacyjnych polegających na przebudowie, remoncie oraz wyposażeniu obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służące promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji oraz kultury. Wsparcie można otrzymać na odnawianie, eksponowanie i konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci. Pomoc będzie udzielana, jeżeli dany projekt rewitalizacji wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, a także gdy wpłynie na promowanie tych terenów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Projekty rewitalizacji pomagają w rozwoju gmin.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Programach lokalnych
- Analizie SWOT
- Poprzemysłowej rewitalizacji
- Korzyściach dla turystyki