Jakie gmina musi podjąć kroki, aby uzyskać dotację na odnowę zabytków? Kto może się ubiegać o dofinansowania? Jakie są terminy do składania wniosków? W jakie obiekty najlepiej inwestować?
Aby znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji, należy określić, czy projekt, który chcielibyście państwo realizować, znajduje się na wyznaczonym obszarze rewitalizowanym. Jeśli uznacie, że projekt znajduje się w wyznaczonym obszarze, to drugim krokiem jest sprawdzenie, czy jesteście beneficjentem uprawnionym do złożenia projektu. Należy go przygotowywać według fiszki projektowej. Skonstruowanie projektu według wskazanej fiszki będzie krokiem trzecim do znalezienia się w programie rewitalizacji. Krok czwarty to przedłożenie fiszki do Biura Strategii Rozwoju Miasta i Relacji Inwestorskich. W dalszej kolejności projekt jest opiniowana przez ww. biuro. Następnie zaopiniowana pozytywnie aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaje przedłożona do zatwierdzenia radzie miasta. Raz w roku dokonywana jest aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, co daje możliwość włączenia do programu nowych projektów partnerów zewnętrznych. Na końcu należy śledzić informacje na stronie internetowej samorządu województwa bądź na stronach jednostek zajmujących się wdrażaniem programów unijnych. Wpisanie projektu do LPR jest warunkiem starania się o środki unijne na rewitalizację w ramach okresu programowania 2007 – 2013. Nie gwarantuje to jednak uzyskania środków na realizację projektu, lecz jedynie daje szansę na spełnienie warunków formalnych w przypadku ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na jego realizację. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez beneficjenta wkładu własnego.
Dotacja może zostać udzielona podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z wyjątkiem przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski, osobno na każdy zabytek, do 31 stycznia każdego roku. Zespół opiniujący, powołany przez prezydenta miasta, rozpatruje złożone wnioski do 31 marca danego roku budżetowego. Przy ocenie wniosków o przyznanie dotacji pod uwagę brane są następujące kryteria: stan techniczny obiektu, dostępność obiektu dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, stan dotychczasowego zaawansowania prac, kontynuowanie rozpoczętych już robót, w tym również dofinansowanych z dotacji. Oprócz dotacji unijnych inwestorzy mogą się również starać o dofinansowanie z funduszów rad miejskich. Fundusze takie mogą przeznaczać środki dla inwestorów regulujących stan prawny nieruchomości czy tworzących nowe miejsca pracy. Innym przykładem na uzyskanie środków na inwestycje w zabytkowe budynki mogą być np. dotacje w wysokości kilkudziesięciu procent zwrotu kosztów dla tych właścicieli, którzy zamierzają wymianę systemów grzewczych, otworów okiennych i elewacji kamienic.
Najlepszymi obiektami dla inwestorów są kamienice znajdujące się w centralnych punktach miasta, najlepiej na samym rynku. Jednym z niespotykanych już obiektów jest kwartał kamienic na radomskim rynku, który niedawno został wystawiony na sprzedaż. Jest to obiekt o niezwykłych walorach lokalizacyjnych. Znajduje się on bezpośrednio na rynku, który w najbliższych latach dzięki działaniom władz miasta ma zostać przeobrażony w nowe centrum hotelowo-kulturalne Radomia.