Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy kompetencyjnej, która przekazuje część dotychczasowych kompetencji wojewodów samorządom, a jednocześnie wzmacnia pozycję wojewodów, jako przedstawicieli Rady Ministrów w terenie.

Znowelizowana ustawa kompetencyjna wraz z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej oraz służbie cywilnej przesuwa część uprawnień z wojewodów na samorządy, a także przyznaje nowe kompetencje samym wojewodom. - Nowelizacja kończy proces decentralizacji państwa i porządkuje podział kompetencji pomiędzy administrację rządową i samorządową – ocenia zmiany wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski.

Do nowych zadań wojewodów będzie należało m.in.: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wydawanie poleceń organom administracji rządowej w województwie, nadzór nad inspekcjami, służbami zespolonymi (policją i strażą pożarną), samorządem terytorialnym oraz reprezentowanie Rady Ministrów i Skarbu Państwa.

Wzrosnąć ma pozycja wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w terenie. Ustawy wprowadzają hierarchiczne podporządkowanie administracji rządowej wojewodzie, który zyskuje prawo do wglądu we wszelkie sprawy prowadzone przez służby, które będą musiały m.in. przekazywać urzędom wojewódzkim informacje o wynikach kontroli prowadzonych w podległym im jednostkach. Dodatkowo od 1 stycznia 2010 roku wojewoda będzie powoływał i odwoływał inspektora wojewódzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid).

Wprowadzana zmiana prawa przekazuje równocześnie część dotychczasowych kompetencji wojewodów organom samorządowym. Marszałkowi województwa będzie podlegać m.in. zarządzanie parkami krajobrazowymi, gospodarka odpadami, sprawami środowisk kombatanckich, czy ośrodkami doradztwa rolniczego. Do rad gmin trafią natomiast sprawy z zakresu ustanowienia lub zniesienia pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Zmiany dotyczą również służby cywilnej, gdzie wprowadzony zostanie otwarty nabór na stanowiska kierownicze.

Więcej o zmianach kompetencji wojewodów przeczytasz w Tygodniku Prawa Administracyjnego:

Teraz to sejmik województwa zadecyduje o powstaniu parku

Ochrona przyrody w kompetencjach samorządu

Nowe kompetencje wojewody - od 1 sierpnia 2009 r. / DGP