Do końca lipca gminy powinny otrzymać od zarządców nieruchomości informacje o wysokości czynszów w ich budynkach. Za niedopełnienie tego obowiązku zarządca może stracić licencję zawodową.
Tylko do końca miesiąca licencjonowani zarządcy nieruchomości mają czas na przesłanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Obowiązek taki nakłada na nich art. 186a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
– Przepis ten nakłada na zarządców obowiązek przekazania tych danych do organów wykonawczych gminy, czyli do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości – mówi Teresa Jakutowicz, zastępca dyrektora Biura Informacji i Promocji w Ministerstwie Infrastruktury.

Odpowiedzialność zawodowa

Wraz z danymi o wysokości czynszów najmu lokali zarządca powinien przekazać także do gminy informacje o lokalizacji, wieku budynku i jego stanie technicznym oraz powierzchni użytkowej, a także standardzie wykończenia Wszystkie te informacje powinny być przekazane na urzędowym wzorze, który został określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. nr 250, poz. 1873).
– Za niedopełnienie tego obowiązku licencjonowany zarządca nieruchomości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej – wyjaśnia Teresa Jakutowicz.
– Wniosek o wszczęcie postępowania może być złożony przez gminę, która nie otrzymała od zarządcy stosownych informacji – dodaje.
Za niedopełnienie swoich obowiązków zarządca może zostać ukarany dyscyplinarną karą upomnienia, nagany oraz zawieszeniem licencji zawodowej na okres od trzech miesięcy do jednego roku. W niektórych przypadkach zarządca może jednak zostać także pozbawiony licencji zawodowej.

Obowiązki gmin

Z informacji przekazanych od zarządców nieruchomości gmina ma obowiązek sporządzić zestawienie. W zestawieniu tym może ona także wykorzystać dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego powinno zostać ogłoszone przez gminę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Termin na jego ogłoszenie upływa z końcem pierwszego kwartału roku następnego po tym, w którym zestawienie było tworzone.
Podstawa prawna
● Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).