Tylko do 5 sierpnia można składać wnioski o przystąpienie do egzaminu na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną. Egzaminy odbędą się w połowie września.
Absolwenci studiów prawniczych, którzy chcą w tym roku przystąpić do egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską lub notarialną, mają tylko dwa tygodnie na złożenie swojego wniosku. Ostateczny termin złożenia dokumentu upływa 5 sierpnia. Egzamin konkursowy zostanie przeprowadzony natomiast 19 września.
– Z dnia na dzień liczba chętnych jest większa – informuje Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodaje, że pracują już komisje egzaminacyjne, które sprawdzają złożoną przez kandydatów dokumentację. Równocześnie specjalne zespoły opracowują pytania testowe.
– Spodziewamy się, że dużo osób przystąpi do egzaminu. Być może zostaną powołane dodatkowe komisje egzaminacyjne, tak aby egzamin przebiegał sprawnie, wszystko będzie jednak wiadome po 5 sierpnia, kiedy poznamy ostateczną liczbę chętnych na aplikacje – mówi Iwona Kujawa.

Potrzebne dokumenty

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu na aplikację powinno zawierać wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy i życiorys. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć: potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych (zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego), aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia) oraz trzy zdjęcia. Dokumenty można składać osobiście lub wysłać listem. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, przed złożeniem dokumentów, osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny zarejestrować się na stronie internetowej (www.konkurs.oirpwarszawa.pl).

Wystarczy 100 punktów

Test egzaminacyjny będzie się składał ze 150 pytań i będzie identyczny dla kandydatów na aplikację adwokacką i radcowską. Prawidłowość odpowiedzi oceniana ma być według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Na aplikację zostanie przyjęty każdy, kto uzyska co najmniej 100 punktów, co stanowi 66 proc. Dotychczas zdający na aplikacje musieli uzyskać aż 76 proc. pozytywnych odpowiedzi (co najmniej 190 punktów na 250 pytań).
Podczas egzaminu kandydaci będą musieli odpowiedzieć na pytania z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozwiązania testu konieczna będzie też znajomość materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu adwokackiego, radcowskiego i innych organów ochrony prawnej.
638 zł wynosi w tym roku opłata za przystąpienie do egzaminu na aplikacje