Z nowego egzaminu na aplikację ogólną sądowo-prokuratorską zniknie egzamin ustny. Zastąpi go za to praca pisemna polegająca na rozwiązaniu trzech kazusów. Kandydaci będą też musieli po raz pierwszy uiścić opłatę za przystąpienie do państwowego konkursu.

Absolwenci wydziałów prawniczych i wszyscy studenci, którzy kończą pisanie prac magisterskich planując kontynuowanie kariery prawniczej w zawodzie sędziego czy prokuratora mogą już poznać zasady naboru na nową aplikację ogólną (pierwszy etap aplikacji przed aplikacją sędziowską i prokuratorską).

Nie będzie ustnego

Żeby dołączyć do grona około 200 aplikantów, którzy będą mogli jesienią rozpocząć naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury trzeba będzie przejść dwuetapowy egzamin. Będzie się on składał z testu i pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Trwający 240 minut test konkursowy będzie składał się z 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna będzie prawidłowa. Do drugiego etapu konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali minimum punktów określanego każdego roku przez ministra sprawiedliwości.

Nowa formuła konkursu nie przewiduje, tak jak to było do tej pory, części ustnej egzaminu, podczas której kandydaci odpowiadali przed komisją na wylosowane pytania z podstawowych dziedzin prawa. Zamiast tego będą oni musieli w ciągu 2 godzin rozwiązać trzy kazusy: jeden z prawa prywatnego (m.in. cywilne, rodzinne, spółek handlowych), drugi z procedur administracyjnych, finansów i prawa wspólnotowego, a trzeci obejmie zagadnienia karne. Praca pisemna ma sprawdzić nie tylko wiedzę wyniesioną ze studiów, ale i dodatkowe umiejętności potrzebne do wykonywania pracy sędziego czy prokuratora.

W trakcie pracy pisemnej kandydaci będą mieli dostęp do aktów prawnych udostępnianych przez komisję konkursową. Wyniki naboru będą znane nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu. O przyjęciu zadecyduje liczba zdobytych punktów. Osoby z najlepszymi osiągnięciami będą przyjmowane, aż do wyczerpania limitu miejsc ustalonego przez ministra sprawiedliwości (w tym roku ok. 200 osób)

Kiedy egzamin

Kandydaci poznają. Będą przyjmowani na aplikację ogólną według kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej aż do wyczerpania wyznaczonego limitu miejsc. Zgodnie z prognozami potrzeb kadrowych sądownictwa i prokuratury planowane jest w pierwszym naborze przyjęcie na aplikację ogólną ok. 200 osób.

Równie ważną informacją, na którą oczekują zainteresowani przystąpieniem do konkursu na aplikacje jest data jego przeprowadzenia. Będzie ona wynikała z zarządzenia ministra sprawiedliwości. Te może ono zostać wydane dopiero po wejściu w życie rozporządzania określającego warunki egzaminu, czyli za około dwa tygodnie. Poza tym datę wydania rozporządzenia i sam konkurs musi dzielić co najmniej trzymiesięczny okres przejściowy. Nie ma więc szans, żeby egzamin odbył się wcześniej niż w sierpniu tego roku, za to jest pewne prawdopodobieństwo, że wyznaczony później.

Warto przypomnieć, że w 2008 r. zrezygnowano z naboru na aplikację sądową i prokuratorską. Było to podyktowane przeciągającymi się pracami nad reformą systemu kształcenia przyszłych oskarżycieli i orzeczników. Dużo mówiono wówczas o rekompensacie dla osób, które nie z własnej winy nie mogły kontynuować kształcenia w kierunku wymarzonego zawodu, która miała polegać na rozpisaniu dwukrotnego naboru w 2009 r. (wiosną i jesienią). Z nieoficjalnych informacji z ministerstwa sprawiedliwości wynika jednak, że z pomysłu zrezygnowano.

Odrębne rozporządzenie reguluje natomiast wysokość opłaty za udział w dotychczas bezpłatnym egzaminie na aplikacje państwowe. Będzie ona równa 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce, co oznacza, że w 2009 r. kandydaci będą musieli liczyć się z dodatkowym wydatkiem

Ważne
638 zł – tyle będzie wynosić opłata za udział w egzaminie na aplikację sądowo - prokuratorską

Podstawa prawna
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 26, poz. 157)

INFO
SZERSZA PERSPEKTYWA
Nabór na aplikacje w innych krajach UE
Austria
Organami odpowiedzialnymi za wybór kandydatów na czteroletnią aplikację są czterej prezesi sądów apelacyjnych, a także Federalny Minister Sprawiedliwości. Prezesi proponują Ministrowi Sprawiedliwości najlepszych kandydatów na aplikantów ze swojego regionu. W przypadku, gdy wybór kandydatów czyniony jest w trybie egzaminu, jest on przeprowadzany w formie testu wielokrotnego wyboru, egzaminu pisemnego i/lub ustnego, testów psychologicznych, testów sprawnościowych itp. Jednakże formy egzaminu są różne w odniesieniu do obszarów jurysdykcji każdego z czterech sądów apelacyjnych.
Portugalia
Na aplikacje przyjmowani są wyłącznie absolwenci prawa uniwersytetów portugalskich, którzy uzyskali dyplom najpóźniej przed dwoma laty. Kandydaci muszą też spełniać ogólne wymagania niezbędne do rozpoczęcia działalności w służbie cywilnej. Proces selekcji kandydatów składa się z serii pisemnych i ustnych testów uzdolnienia. Posiadacze stopnia doktora prawa nie są zobowiązani do ich zaliczenia, a ponadto mają pierwszeństwo przed innymi aplikantami.
Grecja
Konkursy wstępne do Państwowej Szkoły Kadr Sądowych są wyznaczane raz do roku rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Osobne egzaminy przeprowadza się dla kandydatów do sądownictwa powszechnego, a osobne dla kandydatów do sądownictwa administracyjnego. Aby przystąpić do konkursu należy mieć ukończone 27 lat, ale nie więcej niż 40 lat, oraz ukończyć studia prawnicze.

Źródło: www.nowa-aplikacja.pl


54 miesiące będzie trwała nowa aplikacja sędziowska
30 miesięcy będzie trwała nowa aplikacja prokuratorska

Jak będzie wyglądał egzamin na aplikację sądową i prokuratorską
• rozwiązywanie testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 150 pytań
• po co najmniej 14 dniach następuje ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do pracy pisemnej
• pisanie pracy polegającej na rozwiązaniu 3 kazusów
• w ciągu 14 dni następuje ogłoszenie listy przyjętych osób