Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Jest to związane z niedawną zmianą ustawy w tej sprawie, która rozszerza grono podmiotów uprawnionych do korzystania z takiej formy wsparcia o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku. Zmiany te wprowadzono w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), obowiązującej od połowy maja br.
Jednak poradnictwo, z którego skorzystać mogą samozatrudnieni, stanowi pomoc publiczną w świetle przepisów unijnych. Jest ona dozwolona jako pomoc de minimis, ale wymaga przedstawienia pewnych dokumentów, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708). Chodzi o kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych zarówno w roku uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i w dwóch poprzedzających ją latach.
Ponadto w załącznikach do rozporządzenia zmieniono zwrot „sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej” zwrotem „sprawa z zakresu działalności gospodarczej” ‒ co ma właśnie umożliwić udzielanie pomocy prawnej jednoosobowym przedsiębiorcom. Według szacunków ministerstwa jest ich w Polsce aż 1,3 mln. W ocenie skutków regulacji wskazano jednak, że zmiana ta nie spowoduje dodatkowych kosztów dla budżetu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych