Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o utworzeniu w Katowicach dodatkowego wydziału, który zajmie się rozpoznawaniem sporów dotyczących własności intelektualnej.
Pierwotnie sprawami tymi w pierwszej instancji miały się zająć cztery wydziały utworzone przy sądach okręgowych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Potem jednak resort zmienił zdanie i w projektach rozporządzeń wykonawczych zamiast Katowic wskazał już Lublin. Wzbudziło to poruszenie wśród prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Przede wszystkim dlatego, że do Katowic trafia ich po prostu więcej. Miernikiem może tu być liczba pozwów kierowanych przez ZAiKS, bo właśnie to stowarzyszenie prowadzi najwięcej sporów dotyczących prawa autorskiego. W 2018 r. do sądów okręgowych z apelacji lubelskiej trafiły 43 takie pozwy. Do tych z apelacji katowickiej już 103.
Ostatecznie MS postanowił dodać jeden sąd do listy. „Utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów (...) przewidziano w pięciu sądach okręgowych. Jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia organizacji sądownictwa, jak również względów logistycznych, przekładających się na koszty postępowań. Istotne znaczenie ma również dorobek orzeczniczy tych sądów oraz tradycje akademickie, a w przypadku lokalizacji wydziału w SO w Katowicach – również silne uprzemysłowienie i rozwinięty lokalny rynek” – wyjaśnia biuro prasowe MS.
Rozporządzenie MS w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1152) zostało opublikowane 30 czerwca. Od wczoraj, czyli od 1 lipca, obowiązują zaś zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.). Zgodnie z nimi wszystkie sprawy z zakresu praw autorskich, własności przemysłowej, jak również nieuczciwej konkurencji będą trafiać do jednego ze wskazanych sądów. Przy czym część z nich – m.in. te dotyczące programów komputerowych – będzie mógł rozpoznać jedynie warszawski SO. W drugiej instancji będą natomiast orzekać dwa sądy apelacyjne: w Poznaniu i w Warszawie.