Od jutra pozwy dotyczące własności intelektualnej należy kierować do czterech specjalistycznych sądów. Bardziej skomplikowane trafią zaś zawsze do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Zmiany wprowadza wchodząca w życie 1 lipca 2020 r. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.). Zgodnie z nią wszystkie sprawy z zakresu praw autorskich, własności przemysłowej, jak również nieuczciwej konkurencji będą trafiać do jednego z czterech wyznaczonych sądów okręgowych. Zgodnie z wydanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozporządzeniami wykonawczymi będą to sądy w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Przy czym część sporów, z całego kraju, będzie rozpoznawać jedynie Sąd Okręgowy w Warszawie.
Chodzi o kwestie dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin i tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym – mają być kierowane wyłącznie do jednego sądu – w Warszawie. Przekazanie ich w gestię jednego tylko sądu jest tłumaczone ich wyjątkowo skomplikowanym charakterem. W drugiej instancji będą natomiast orzekać dwa sądy apelacyjne: w Poznaniu i Warszawie.
Istotną nowością jest wprowadzenie przymusu awokacko-radcowskiego. W sprawach dotyczących własności intelektualnej tylko adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy (ten ostatni w sprawach dotyczących własności przemysłowej) będą mogli złożyć pozew. Podczas konsultacji projektu wzbudziło to wiele krytycznych uwag. Obawiano się, że może to zniechęcić pokrzywdzonych do ubiegania się o swe prawa. Ostatecznie MS zaproponował kompromisowe rozwiązanie i to ono zostało uchwalone. W sprawach do wartości 20 tys. zł nie ma przymusu adwokacko-radcowskiego. Dodatkowo sąd może pozwolić stronie na występowanie bez pełnomocnika z innych powodów, np. gdy sprawa nie jest zawiła.
Nowela wprowadza też dodatkowe możliwości dowodowe w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Poza zabezpieczeniem środka dowodowego powód będzie też mógł złożyć do sądu wniosek o ujawnienie przez pozwanego albo inną osobę dowodu (np. dokumentu bankowego, finansowego lub handlowego) czy też udzielenie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług.
Etap legislacyjny
Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2020 r.