Ministerstwo Sprawiedliwości przymierza się do odmrożenia sądów. Do wszystkich jednostek zostały rozesłane pisma z proponowanym wykazem spraw, które – przy zachowaniu odpowiednich reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez głównego inspektora sanitarnego – mogłyby znów być rozpatrywane.
Resort chce m.in., by sądy wszystkich szczebli powróciły do orzekania w sprawach egzekucyjnych, skarg na orzeczenie referendarzy czy też dotyczących tytułów wykonawczych i zabezpieczających.
Jeśli chodzi o prawo karne, w sądach rejonowych na powrót miałyby być rozpatrywane skargi na decyzję prokuratora (o umorzeniu czy odmowie wszczęcia postępowania), prokuratorskie wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sądy miałyby wrócić także m.in. do wydawania wyroków nakazowych, przeprowadzania posiedzeń pojednawczych, w przedmiocie wydania wyroku łącznego, a także rozpatrywania spraw „co do których istnieje przypuszczenie, że zakończą się na pierwszym terminie”. Sądy okręgowe mogłyby ponadto zająć się sprawami dotyczącymi odszkodowań za niesłuszne skazanie czy tymczasowe aresztowanie.
Oprócz tego planowany jest powrót do orzekania w większości spraw cywilnych, w tym z zakresu prawa pracy oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych. Planowane jest też odmrożenie spraw gospodarczych, rejestrowych i wieczystoksięgowych. To samo dotyczy spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zwiększenie aktywności sądów planowane jest także w obszarze rozpoznawania spraw rodzinnych i opiekuńczych (np. dotyczące przemocy w rodzinie, ustanowienia opiekuna prawnego etc.).
Resort sonduje też możliwości uruchomienia w poszczególnych sądach telefonicznego lub internetowego wsparcia realizowanego w ramach emocjonalnej tarczy kryzysowej – bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysowych sytuacjach.
Oprócz zachowania zwykłych środków ochrony bezpośredniej w sądach (maseczki, zachowanie dwumetrowego dystansu, dezynfekcja rąk), w miarę możliwości technicznych przesłuchania świadków lub biegłych powinny być przeprowadzane w drodze wideokonferencji z innego pomieszczenia w sądzie. Z kolei przesłuchiwanie osadzonych mogłoby być przeprowadzane w takim trybie bez konieczności ich transportowania do sądów. Według nieoficjalnych informacji odmrażanie sądów ma się zacząć po przerwie majowej.