Od wtorku terminy procesowe i sądowe w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych i egzekucyjnych oraz w sprawach o wykroczenia uległy zawieszeniu lub wstrzymaniu na czas epidemii.
To efekt wejścia w życie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
Powyższa reguła nie dotyczy jednak spraw określonych w ustawie jako „pilne”. Do tej kategorii zaliczono m.in. postępowania dotyczące tymczasowego aresztowania, w których orzeczono środek zabezpieczający, czy w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.