Przepisy dotyczące wstrzymania nierozpoczętego i zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego, które stanowią część tzw. tarczy antykryzysowej, nie mają mocy wstecznej - zaznaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości w piątkowym komunikacie.Nowelizacja specustawy ws. COVID-19, którą Sejm uchwalił w ostatnich dniach, poza kwestiami gospodarczymi reguluje m.in. bieg terminów procesowych w czasie zagrożenia koronawirusem.

Ustawa przewiduje w związku z tym wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia, a także m.in. terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i w kontrolach celno-skarbowych. Ponadto w okresie epidemii nie można wykonywać eksmisji z mieszkań.

"W związku z licznymi pytaniami i komentarzami, MS informuje, że przepisy stanowiące część +tarczy antykryzysowej+ dotyczące wstrzymania nierozpoczętego i zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego nie mają mocy wstecznej" - wyjaśnił w piątek resort.

Jak dodano, zgodnie z ogólną zasadą prawo nie powinno działać wstecz. "Dlatego terminy procesowe wskazane w specustawie, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 marca 2020 r. - ulegają od dnia 31 marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego" - głosi komunikat resortu.

Z kolei - według MS - "nadawanie mocy wstecznej przepisom dotyczącym biegu terminów procesowych mogłoby spowodować skutki niedające się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, albowiem w wielu przypadkach mogło już dojść do nieodwracalnych skutków np. wykonania planów podziału sum uzyskanych z egzekucji, eksmisji z lokalu, wpisania podmiotów do rejestru".

"Jeśli jednak z przyczyn od strony niezawinionych, np. kwarantanny, strona nie dochowała terminu procesowego, może wnosić o jego przywrócenie na podstawie art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego" - zastrzegł resort. Przypomniał, że przepis ten stanowi, iż jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.