Rząd chce objąć ofiary przemocy domowej natychmiastową ochroną, dlatego przyjął wczoraj projekt ustawy wzmacniający kompetencje policji i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej oraz zmieniający kodeks postępowania cywilnego. Zyskają oni uprawnienia do zastosowania wobec sprawców przemocy nakazu opuszczenia mieszkania, a także wydania zakazu zbliżania się do niego oraz jego bezpośredniego otoczenia. Co istotne, decyzja ma ta ma być wykonalna natychmiast.
W ciągu 14 dni sąd będzie mógł ów zakaz przedłużyć, a ostateczną decyzję w kwestii opuszczenia mieszkania musi podjąć w ciągu miesiąca od wniesienia wniosku. By maksymalnie przyspieszyć procedurę doręczenia pism (w szczególności do sprawcy przemocy), sąd będzie dokonywać tego za pośrednictwem policji i Żandarmerii Wojskowej.
Przesłanki do zastosowania tego środka zabezpieczającego pozostają takie same jak przy zobowiązaniu sprawcy do opuszczenia mieszkania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Będzie go można zastosować wobec osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.
Nakaz opuszczenia mieszkania będzie można zastosować także wobec kogoś, kto będzie przekonywał, że nie ma dokąd się udać. Wtedy policjant po prostu wskaże mu adres noclegowni dla bezdomnych. „Przemocowiec” będzie musiał oddać wszystkie klucze do mieszkania i będzie mógł zabrać tylko rzeczy osobiste, przedmioty służące do świadczenia pracy i będące jego własnością zwierzęta.
Policjant będzie mógł określić również zakaz zbliżania się do mieszkania i jego okolicy, przy czym będzie to precyzyjnie określony obszar. Jego złamanie będzie traktowane jako wykroczenie, za które ma grozić kara grzywny, a nawet areszt. Wobec osób łamiących zakaz policja będzie mogła używać środków przymusu bezpośredniego.
Decyzja policji będzie natychmiast wykonalna nawet wtedy, gdy sprawca przemocy odmówi jej przyjęcia lub podpisania albo gdy została wydana zaocznie, bo sprawca oddalił się z mieszkania przed rozpoczęciem interwencji.
Projekt przewiduje, że nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego mogą być zastosowane przez policję nie tylko podczas interwencji, lecz także po zgłoszeniu przez osobę dotkniętą przemocą, ośrodek pomocy społecznej albo kuratora sądowego.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd