Sejm przyjął w czwartek ponad 20 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

"Prowadzimy duże dyskusje o sądownictwie, zazwyczaj ich tematem jest kształt Krajowej Rady Sądownictwa, czy Sądu Najwyższego. Jednak w ostatnich czterech latach dokonujemy zmian, które usprawniają polskie sądownictwo, ale tak wielkich emocji nie budzą. A są to zmiany bardzo ważne, jak ta ustawa, która powoduje, że powstaną sądy własności intelektualnej w Polsce, jako wyodrębnione wydziały" - mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do tej nowelizacji.

Jak dodał, te zmiany spowodują, że w postępowaniach bardzo ważnych z perspektywy polskiej gospodarki orzekać będą sędziowie, którzy są gruntownie przygotowani, co zapewni, że wyroki przez nich wydawane będą cieszyły się zdecydowanie większym uznaniem, niż wyroki sędziów, którzy tych problemów wcześniej nie rozstrzygali.

Zdaniem Kalety, ta nowelizacja to kolejny etap reformy polskiego sądownictwa i usprawniania procedur. Jak przypomniał nie jest to pierwsza zmiana tego typu, gdyż już wcześniej utworzono sądy specjalistyczne dotyczące transgranicznych spraw rodzinnych, zreformowano też procedury cywilne.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w tej sprawie została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa. Rząd przyjął te propozycje na początku grudnia ub.r. Sejm uchwalił je 9 stycznia br. 6 lutego Senat wprowadził 22 poprawki do tych przepisów. Wszystkie te poprawki w czwartek przyjął Sejm.

Zmiana zakłada stworzenie w ramach sądów powszechnych odrębnych jednostek, które będą rozpatrywać sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewne kategorie spraw o ochronę dóbr osobistych.

Chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą wyznaczone sądy: dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe. Obecnie uprawnione są do tego wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju. W wyznaczonych sądach orzekać mają sędziowie wyspecjalizowani w tematyce własności intelektualnej.

Jak głosiło uzasadnienie zmiany, "wstępnie planuje się utworzyć cztery wydziały w sądach okręgowych (Gdańsk, Poznań, Lublin i Warszawa) i dwa wydziały w sądach apelacyjnych (Poznań i Warszawa) właściwe do rozstrzygania spraw własności intelektualnej - co nastąpi na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy".

Przewidziano też, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników. Zdaniem resortu przyczyni się to do zwiększenia szybkości i sprawności tych postępowań.

Według resortu sprawiedliwości, zmiana jest odpowiedzią na liczne, formułowane od lat postulaty różnych podmiotów, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W opinii MS rosnąca z roku na rok liczba spraw z zakresu własności intelektualnej, ich znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, a także skomplikowanie pod względem prawnym wymagają, aby ich rozpatrywanie zostało powierzone wyspecjalizowanym jednostkom.

Przyjęte przez Sejm senackie poprawki generalnie miały charakter legislacyjno-porządkujący. Przewidziano w nich m.in., że w postępowaniu cywilnym rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika również w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej. Uporządkowano także przepisy przejściowe.

Zmiana ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Większość nowych przepisów ma wejść w życie od 1 lipca br.