Krajowa Rada Sądownictwa będzie opiniowała kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rada zajmie się konkursem sędziowskim do tej izby na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu - poinformował PAP rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

Jak dodał, na sześć wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęły 33 kandydatury. Obwieszczenie prezydenta o tym naborze ukazało się w lipcu ub.r.

Jak wynika z planu prac KRS, posiedzenie potrwa od wtorku do piątku. Oprócz opiniowania kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN Rada zajmie się też m.in. rozstrzygnięciem konkursów na sędziów sądów powszechnych.

Status Izby Dyscyplinarnej utworzonej nowelizacją Ustawy o SN z grudnia 2017 r. wzbudza wątpliwości i kontrowersje wśród niektórych polityków i części środowiska sędziowskiego. W wyroku z grudnia ub.r. Izba Pracy SN, powołując się na orzeczenie TSUE, uznała m.in., że polska KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego.

Po tym orzeczeniu przewodniczący KRS Leszek Mazur zapowiedział, że Rada nie przestanie nominować sędziów. "Będziemy rekomendowali kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, ale także rozstrzygali konkursy do sądów powszechnych" - powiedział.

Z kolei w czwartek trzy izby SN - Cywilna, Karna i Pracy - podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. Z dokonanej przez SN wykładni prawa wynika, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli bierze w nim udział sędzia wyłoniony przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS. W sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wyłoniony przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN - uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

W piątek KRS w związku z uchwałą trzech izb SN wskazała m.in., że sędzia nie może powstrzymać się od orzekania, chyba że usunięto go z zawodu lub zawieszono. KRS ponadto skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym. Wniosła też o zabezpieczenie poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech izb SN do rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

Również w piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie do TK wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały SN.