Prezydent zaproponował zwiększenie ze 121 do 127 liczby etatów orzeczniczych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zmianę popiera Krajowa Rada Sądownictwa.
KRS na ostatnim posiedzeniu opiniowała projekt nowelizacji rozporządzenia prezydenta w sprawie ustalenia liczby stanowisk w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów. Znalazła się w nim propozycja zwiększenia o sześć liczby etatów sędziowskich w najważniejszym sądzie administracyjnym w Polsce. Zdaniem rady to bardzo dobry pomysł. Jak podkreślono, jest to konieczne ze względu na znaczne poszerzenie kognicji NSA, a także jest zgodne z wnioskiem prezesa tego sądu oraz uchwałą zgromadzenia ogólnego sędziów NSA z czerwca tego roku.
Przedstawiając „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku” prof. Marek Zirk-Sadowski podkreślał, że sądy administracyjnie działają sprawnie, mimo dużej liczby nieobsadzonych stanowisk orzeczniczych przy utrzymującym się równocześnie wysokim poziomie wpływu spraw. Nie ukrywał, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie prawo delegowania sędziów z wojewódzkich sądów administracyjnych do orzekania w NSA. Prezes przypomniał również, że właściwość rzeczowa sądów administracyjnych ulega ciągłemu poszerzaniu. Jako przykład podał m.in. wprowadzoną nową instytucję skargi do sądu administracyjnego na postanowienie szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy.
KRS w swej opinii przytacza dane mające świadczyć o zauważalnym wzroście obciążenia NSA w ostatnim okresie. „W 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny miał ogółem do rozpatrzenia 46 608 skarg kasacyjnych (wpłynęło 20 229 skarg kasacyjnych oraz 67 skarg o wznowienie postępowania, a z poprzedniego okresu pozostało do rozpatrzenia 26 379 skarg oraz 27 skarg o wznowienie postępowania). Liczba wniesionych skarg kasacyjnych zwiększyła się o 2483 skargi w porównaniu do 2017 r.” – czytamy w dokumencie.
KRS przypomniała również, że już wcześniej, w czerwcu tego roku, sygnalizowała „zwiększające się obciążenie sądownictwa administracyjnego na skutek wprowadzenia możliwości wnoszenia skarg od ostatecznych decyzji konsularnych wydanych po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wiz”. Wówczas również pozytywnie odnosiła się do zwiększenia liczby etatów sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach