Pieczątka lekarza nie będzie już obowiązkowa na dokumencie wystawianym osobom doświadczającym agresji ze strony członka rodziny.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. poz. 1334). Wspomniany druk jest dowodem na to, jakie obrażenia zostały stwierdzone u krzywdzonej osoby i może być dołączony do akt postępowania w sprawie dotyczącej przemocy domowej. Obecnie na zaświadczeniu muszą być czytelny podpis oraz pieczęć lekarza. Natomiast projekt zakłada, że będzie ono ważne również wtedy, gdy będzie na nim widnieć imię, nazwisko oraz podpis lekarza. Resort zdrowia tłumaczy nowelizację procesem odchodzenia od wymogu stosowania pieczątek na dokumentach wystawianych obywatelom.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia