Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy antyprzemocowej. Zmienia on przepisy wielu ustaw: od kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego, przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po ustawę o policji.
Cel? Takie usprawnienie procedur, by jak najszybciej odizolować sprawcę przemocy domowej od ofiar. To oprawca będzie musiał natychmiast opuścić mieszkanie, a nie jego rodzina.
Nowe przepisy przewidują wprowadzenie policyjnego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do mieszkania lub jego otoczenia. Obecnie sądowy nakaz opuszczenia mieszkania wydawany w procedurze cywilnej nie jest efektywnym rozwiązaniem, bo jego uzyskania trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy.
Dzięki nowym uprawnieniom funkcjonariusz podejmujący interwencję oceni, czy osoba stosująca przemoc stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli tak jest, policjant wyda bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania. W celu wyegzekwowania go będzie mógł użyć środków przymusu bezpośredniego. Przeszkodą nie będzie brak miejsca, do którego sprawca przemocy mógłby się wyprowadzić. W takich sytuacjach policjant będzie jedynie zobowiązany do wskazania mu adresu noclegowni czy schroniska dla bezdomnych. Jeśli sprawca będzie łamał zakaz zbliżania się do mieszkania, z którego został wydalony, grozić mu będzie nawet kara aresztu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji