Policja zyska nowe uprawnienia, które pozwolą skuteczniej chronić osoby dotknięte przemocą domową. Wśród nich znajdą się m.in. wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Odpowiednie zmiany w prawie zapowiada resort sprawiedliwości.
„Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest rezultatem oceny istniejącego stanu prawnego i efektywności postępowań sądowych w sprawach dotyczących zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Resort chce, aby tego typu postępowania toczyły się sprawniej i szybciej, a w efekcie ochrona osób dotkniętych przemocą zostanie zwiększona.
Aby osiągnąć wskazane cele, ministerstwo planuje zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Proponuje dodanie rozdziału, który będzie normował orzekanie w przedmiocie wniosku o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz wniosku o zakazanie zbliżania się do tych miejsc. Będzie w nim mowa o tym, że sąd dokonuje doręczeń wezwań, zawiadomień i pism za pośrednictwem policji. Zostaną również określone terminy wydawania orzeczeń przez sąd w tego typu sprawach. Planowane jest również wprowadzenie rozwiązań polegających na udzielaniu przez sąd zabezpieczeń w tych postępowaniach oraz nadawaniu rygoru natychmiastowej wykonalności wydanemu postanowieniu. „Ułatwieniem będzie brak konieczności złożenia odpisu wniosku, a także zażalenia i apelacji” – proponuje resort. Ułatwieniem ma być również zwolnienie od kosztów sądowych osób doznających przemocy.
Ministerstwo planuje również zmiany w ustawie o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.). Proponuje przyznanie funkcjonariuszom nowych instrumentów, które mają pozwolić im szybciej i skuteczniej reagować w trakcie interwencji związanej z przemocą domową. I tak policjanci mają otrzymać uprawnienie do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. „W celu zapewnienia respektowania orzeczenia sądu i decyzji Policji, przewiduje się penalizację zachowania polegającego na niezastosowaniu się do nałożonego nakazu lub zakazu, mającego stanowić wykroczenie” – czytamy w wykazie. Na razie jednak nie określono, jaki sankcje będą grozić za naruszenie tego przepisu.
Planowana data przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów