Będzie zupełnie nowa ustawa, która określi status pracowników sądów i prokuratur oraz uprości i uporządkuje regulacje prawne odnoszące się do tych grup zawodowych. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nad projektem pracuje resort sprawiedliwości. I zapewnia, że nowa ustawa o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów i prokuratur będzie aktem kompleksowym, odsyłającym jedynie do kodeku pracy. Ureguluje on takie kwestie jak m.in. nawiązywanie i zmiana stosunku pracy, delegacje urzędników, ich prawa i obowiązki.
Jak jednak zaznacza ministerstwo, co do zasady dotychczasowe rozwiązania z zakresu warunków, jakie ma spełniać osoba, która może być zatrudniona na stanowisku urzędnika, nagród jubileuszowych oraz odprawy rentowej lub emerytalnej, zostaną przemienione z odpowiednimi modyfikacjami. Planuje się za to doprecyzowanie kwestii dotyczących „ochrony urzędników przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, delegowania i zlecania innych zadań, naboru, awansu oraz przeniesienia z innych jednostek” czy dyżurów.
Jedna z istotniejszych zmian obejmie system wynagradzania pracowników wymiaru sprawiedliwości. Resort chce, aby został on oparty na kwocie przeciętnej płacy w gospodarce. Chodzi o wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto uporządkowane mają zostać kwestie dodatków oraz funduszu nagród.
„Istnieje pilna potrzeba zmian, zwłaszcza w zakresie uregulowania zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury, tak aby zapewnić stały dopływ wysokokwalifikowanych pracowników, zapewnić stabilność zatrudnienia, bez którego nie może być mowy o sprawnie funkcjonującej przestrzeni sprawiedliwości” – przyznaje resort sprawiedliwości. I dodając, że dotychczasowe przepisy odnoszące się do tej grupy zawodowej są archaiczne i nieprzystające do faktycznych zmian dokonanych w ostatnich czasach.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów