Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) po siedmioletnim procesie uznał, że polskie postępowanie sądowe, trwające 5 lat, było zbyt długie.
Michał Jarmuż w 2009 r. został aresztowany i osądzony za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. W trakcie postępowania sprawę mężczyzny wydzielono do odrębnego procesu, który został zawieszony w oczekiwaniu na wynik innej, powiązanej sprawy. Ostatecznie po 24 rozprawach sąd w Łodzi skazał w 2013 r. Jarmuża na 9 lat więzienia. Sąd apelacyjny skrócił ten wyrok do 8 lat, a Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony.
W trakcie postępowania krajowego Jarmuż wniósł dwie skargi na jego przewlekłość (obie oddalone przez sąd apelacyjny). W 2012 r. mężczyzna zwrócił się do ETPC, który w 2015 r. zakomunikował skargę polskiemu rządowi. Ten po kolejnych dwóch latach złożył jednostronną deklarację, uznając, że w pierwszej części postępowanie trwało zbyt długo (i oferując 10 tys. zł odszkodowania) oraz zobowiązując się podjąć kroki w celu zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości. Michał Jarmuż nie był zadowolony z takiego rozwiązania, ale przepisy pozwalają ETPC zawiesić postępowanie na podstawie jednostronnej deklaracji, nawet jeśli skarżący chce dalszego rozpatrywania sprawy. Tak też zrobiono w odniesieniu do pierwszej części postępowania.
Co do drugiej jego części, trybunał badał, czy Polak sam nie przyczynił się do powstania przewlekłości (kilka rozpraw nie odbyło się z powodu nieobecności jego lub obrońcy, składał też dużo wniosków proceduralnych). Rząd bronił się złożonością sprawy, dużą liczbą zarzutów, podejrzanych i świadków. Trybunał przyjął te argumenty, nie uznał jednak, by skarżący przyczyniał się do przedłużenia postępowania. Wskazał, że przez 18 miesięcy organy krajowe zajmowały się sprawami technicznymi i administracyjnymi, a nie merytorycznym rozpoznaniem.
W zeszłym tygodniu ETPC ostatecznie uznał, że doszło do naruszenia art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówiącego o prawie do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie.

orzecznictwo

Wyrok ETPC z 13 czerwca 2019 r. w sprawie Jarmuż przeciwko Polsce, skarga nr 63696/12.