Reklama
DGP
Jak bardzo kłopotliwe dla KAS będą skutki postanowienia SN?
W sprawie objętej postanowieniem o sygn. akt III KK 548/17 mamy prawdopodobnie do czynienia z incydentalnym niedopatrzeniem organu, jak również sądu okręgowego, który nadając bieg kasacji nie zauważył braku na niej podpisu pochodzącego od uprawnionego podmiotu.
Rozumiem więc, że praktyka działania jest inna, zgodna ze wskazówkami SN?
Praktyka jest inna. Warto w tym miejscu odwołać się zarówno do treści art. 526 par. 2 k.p.k., jak i art. 122 par. 1 pkt 1 k.k.s. Pierwszy z nich precyzuje, że „Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym”. Z drugiego zaś wynika, że „w sprawach w których finansowy organ postępowania przygotowawczego jest uprawniony do prowadzenia takiego postępowania, a następnie do wniesienia i popierania aktu oskarżenia przed sądem” powinien być on traktowany jak prokurator w rozumieniu art. 526 par. 2 k.p.k. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe pozycja procesowa prokuratora i finansowego organu postępowania przygotowawczego jest więc w licznych, ale ściśle określonych przypadkach zrównana przez przepisy.
Czyli – aby doprecyzować – w takich sprawach naczelnika urzędu skarbowego, UCS lub szefa KAS nie obowiązuje tzw. przymus adwokacki?
Tak, w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe naczelnik US, UCS lub szef KAS są uprawnieni do samodzielnego sporządzenia i podpisania kasacji.