Przepisy ustawy – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) w zakresie, w jakim przewidują zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie (a więc dokonane przez myśliwych lub zwierzynę) niepozostające w związku z wcześniejszą odmową rolnika na budowę urządzeń lub działania zapobiegające zniszczeniom, jest niezgodny z konstytucją.
Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Sędziowie nie dopatrzyli się jednak niekonstytucyjności innego, kwestionowanego przez organizację przepisu. Chodzi o art. 29 ust. 1 prawa łowieckiego. Zgodnie z nim obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie organy z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich.
Reklama
Wyrok zapadł jednogłośnie.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r., sygn. akt K 45/16.