Pierwszeństwo ma zawsze dziedziczenie testamentowe, jako że jest wyrazem bezpośredniej woli spadkodawcy. Jeżeli jednak nie sporządzono takiego dokumentu to kolejność spadkobrania będzie określała ustawa. Podobnie będzie kiedy żadna z osób wskazanych w testamencie nie będzie chciała lub mogła być spadkobiercą.

Małżonek i dzieci

Do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych należą małżonek i dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.

Przykład: Spadkodawca pozostawił po sobie czworo dzieci i małżonkę. Oznacza to, że żona będzie dziedziczyła spadek w udziale ¼ (nie może być bowiem mniejszy), zaś dzieci w udziale po 3/16.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło natomiast otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. To samo będzie jeżeli również jego dzieci nie dożyły otwarcia spadku.

Przykład: Spadkodawca Y pozostawił po sobie syna X i żonę Y. X umarł przed ojcem pozostawiając po sobie dwoje dzieci: K i L. Oznacza to, że jego udział w spadku po Y (1/2) przypada jego dzieciom K i L w częściach równych po ¼.

Małżonek i rodzice

W przypadku kiedy spadkodawca jest bezdzietny dziedziczyć po nim będzie małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców spadkodawcy wynosi ¼ spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

Przykład: Spadkodawca X w chwili śmierci był bezdzietny i pozostawał w związku małżeńskim z Y. Ojcostwo jego ojca nie zostało ustalone. Wobec czego dziedziczyć po nim będzie małżonka w ½ oraz matka w ½.

Rodzice i rodzeństwo

W przypadku, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim oraz nie miał dzieci – spadek po nim dziedziczą rodzice w częściach równych (po ½). Jeżeli jednak jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Przykład: Spadkodawca Z w chwili śmierci nie miał dzieci, jak również nie był żonaty. Nie żył już wtedy również jego ojciec X. Z miał dwoje rodzeństwa: C i V. W takiej sytuacji spadek w wysokości ½ przypadnie jego matce, zaś pozostała część jego rodzeństwu – w częściach równych (po ¼).

Istnieje również sytuacja kiedy dziedziczyć będą również dzieci rodzeństwa spadkodawcy. Będzie to miało miejsce, gdy jego rodzeństwo nie żyje. Część jego spadku będzie przypadał zatem jego dzieciom w częściach równych.

Przykład: Spadkodawca Z w chwili śmierci był bezdzietny i nie pozostawał w związku małżeńskim. W tej dacie żyli jego rodzice X i C. Miał również dwoje rodzeństwa T i Y. T umarł przed spadkodawcą pozostawiając po sobie dzieci M i N. W takiej konfiguracji rodzice X i C dziedziczą po ¼ spadku, rodzeństwo Y po ¼, natomiast dzieci T po 1/8.

Małżonek

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi (dziećmi) rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. Natomiast w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Dziadkowie

W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (wujek lub ciocia spadkodawcy).
W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Pasierbowie

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Gmina lub Skarb Państwa

Jeżeli brakuje spadkodawców wymienionych powyżej (nikt nie dożył otwarcia spadku, odrzucił spadek lub został uznany za niegodnego dziedziczenia) to spadek nabywa gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu lub Skarbowi Państwa (jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy bądź znajdowało się za granicą).