Przyjętych zostało 28 zgłoszeń kandydatów w wyborze uzupełniającym na ławników Sądu Najwyższego - poinformowała we wtorek Kancelaria Senatu korygując liczbę zgłoszeń podaną w poniedziałek.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborze uzupełniającym upłynął w poniedziałek o godz. 16.

W poniedziałek Kancelaria Senatu poinformowała, że wpłynęły 32 zgłoszenia na ławników SN, we wtorek zaś skorygowała tę liczbę. "Przyjętych zostało 28 zgłoszeń, a nie 32, jak podaliśmy wczoraj" - poinformowała Kancelaria Senatu.

Reklama

O rozpoczęciu procedury wyboru uzupełniającego 25 ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji Senat informował przed miesiącem.

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym pierwsza prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników pierwszej kadencji. Wcześniejszy nabór miał miejsce w maju 2018 r., zaś poprzedniego wyboru Senat dokonał w końcu czerwca ub.r. Obecnie jest wybranych 11 ławników, czekają oni na złożenie ślubowania przed I prezes SN, które prawdopodobnie nastąpi już po dokonaniu wyboru uzupełniającego.

Reklama

Zgłoszenia w wyborze uzupełniającym należało składać osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres Kancelarii Senatu; zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu zostaną pozostawione bez dalszego biegu, co stwierdza Senat w drodze uchwały.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w wersji papierowej był dostępny w punkcie podawczym Kancelarii Senatu. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w wersji elektronicznej, informacje dotyczące wymogów formalnych dotyczących kandydata, wymogów formalnych zgłoszenia i procedury wyboru ławników znajdowały się także na stronie internetowej Kancelarii Senatu.

Kadencja wybranych ławników – zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym – rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania i zakończy 31 grudnia 2021 r. W myśl tej ustawy kandydaci na ławników Sądu Najwyższego zgłaszani są marszałkowi Senatu. Kandydatów mogą zgłaszać: stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Uchwalona przez Sejm w kwietniu 2018 r. nowelizacja ustawy o SN przewiduje możliwość orzekania w SN w okresie przejściowym przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, nie tylko w sprawach dyscyplinarnych (co było już zapisane w nowej ustawie), lecz także w sprawach skarg nadzwyczajnych. "Na podstawie przepisów przejściowych ustawy o SN, gotowość pracy w SN zgłosiło w sumie 94 ławników sądów okręgowych" - informował zespół prasowy SN.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.