Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy powrócili do pełnienia urzędu zwrócili w wyznaczonym terminie pobrane odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy - poinformował w poniedziałek zespół prasowy SN.

Jak dodano w komunikacie SN, wszyscy z 20 sędziów, których dotyczył ten obowiązek - w tym prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski i prezes Izby Karnej Stanisław Zabłocki - dokonali stosownych zwrotów.

"Sumaryczna kwota zwróconych przez sędziów SN świadczeń wyniosła blisko 2 mln 514 tys. 148 zł" - powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości odnoszące się do tych świadczeń weszło w życie 8 lutego. Sędziowie mieli 14 dni na zwrot pobranych świadczeń. Wcześniej informowano, że w odniesieniu do sędziów SN chodzi o kwotę ponad 3 mln zł - była to jednak kwota brutto, a nie faktycznie pobrane świadczenia.

Reklama

"Zwrotowi podlega jednorazowa odprawa oraz ekwiwalent pieniężny wypłacony w związku z niewykorzystaniem przysługującego urlopu" - głosiło rozporządzenie. Jak w nim sprecyzowano, zwrotu świadczeń, w kwotach równych kwotom wypłaconym, sędzia SN i sędzia NSA "dokonują na rachunek bieżący dochodów albo w formie gotówkowej w kasie odpowiednio SN albo NSA". "W przypadku uchybienia terminowi (...) świadczenia podlegające zwrotowi powiększa się o wartość odsetek ustawowych za opóźnienie" - dodano.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości było wykonaniem zapisu ostatniej nowelizacji ustawy o SN, która weszła w życie z początkiem tego roku.

Według ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, jeśli prezydent nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku zeszłego roku postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych polegających m.in. na przywróceniu tych sędziów do orzekania nowelizacja umożliwiła im powrót do pełnienia urzędu. Według noweli służbę takiego sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną.

Jak głosiła w związku z tym nowelizacja ustawy o SN obowiązująca od 1 stycznia br. sędzia, który "powrócił do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku, jest obowiązany do zwrotu świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku". "Minister sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb, rodzaje oraz termin zwrotu świadczeń" - dodano w noweli.