Dorota Lutostańska, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, została wezwana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego do złożenia oświadczenia w ramach czynności wyjaśniających. Ma wytłumaczyć, dlaczego nie żądała wyłączenia swojej osoby od udziału w sprawie, mimo „istnienia okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności”.
Chodzi o utrzymanie przez SO w Olsztynie w mocy orzeczenia sądu I instancji o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego dwóch osób obwinionych o ubranie pomnika w koszulki z napisem „KonsTYtucJA, Jędrek”. Okolicznością mającą wywołać wskazywane przez rzecznika wątpliwości jest to, że sędzia publicznie pokazywała się w koszulce z napisem KonsTYtucJA.
Murem za sędzią stanęli koledzy. W jej sprawie uchwałę podjęło bowiem zgromadzenie ogólne sędziów okręgu olsztyńskiego, wyrażając dezaprobatę dla działań zastępcy rzecznika. Jak podkreślili autorzy dokumentu, są pewni, że wezwanie ma związek z wydanym przez sędzię Lutostańską 23 listopada 2018 r. postanowieniem w sprawie osób, które „ubrały” pomnik. Ich zdaniem zainteresowanie zastępcy rzecznika jest spowodowane również tym, że sędzia, mając na sobie kontestowaną przez rządzących koszulkę, dała się uwiecznić na pamiątkowym zdjęciu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W uchwale czytamy również, że kwestia wydania przez Dorotę Lutostańską wyżej wymienionego postanowienia należy do sfery orzekania, w której sędziowie są niezawiśli, a założenie koszulki z napisem KonsTYtucJA „stanowi jedynie symboliczny wyraz przywiązania do wartości konstytucyjnych”. Podkreślono również, że sędzia ma – co wynika ze zbioru zasad etyki zawodowej sędziów – wręcz obowiązek dbać o ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Ten obowiązek jest tym większy, że – zdaniem sędziów olsztyńskich – o tę pozycję nie dba dziś powołana do tego Krajowa Rada Sądownictwa.
Na koniec autorzy uchwały stwierdzają, że wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego traktują „jako próbę zmuszenia innych sędziów do milczenia”.
Dokument został przyjęty zdecydowaną większością głosów – 57 sędziów było za, trzech się wstrzymało, a tylko jeden sędzia głosował przeciwko.
W pozostałych uchwałach podjętych w zeszłym tygodniu zgromadzenie olsztyńskich sędziów potępiło rzecznika dyscyplinarnego za wybiórcze ich zdaniem wszczynanie postępowań dyscyplinarnych. Dotyczą one bowiem przede wszystkim sędziów, którzy otwarcie krytykują poczynania obecnej władzy.