To, że w wyniku przekształcenia we własność zmienia się forma władania nieruchomością, nie wpłynie na wysokość daniny.
Do końca 2018 r. właściciele mieszkań wybudowanych na gruntach należących do gminy lub Skarbu Państwa uiszczali opłatę za ich użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości. Od 1 stycznia 2019 r., czyli po uwłaszczeniu, będą płacić jedynie podatek.

Zmiana formy, ale nie wysokości

Ministerstwo Finansów informuje, że zmiana formy władania nieruchomością nie wpłynie na wysokość podatku.
– Podstawą opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości jest bowiem ich powierzchnia, która po przekształceniu pozostaje przecież taka sama. Inny jest jedynie tytuł prawny władania nią, który nie ma wpływu na wysokość opodatkowania – wyjaśnia resort w odpowiedzi na pytania DGP.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie różnicuje stawek w zależności od tego, czy grunty znajdują się w wieczystym użytkowaniu, czy są własnością podatnika. W 2019 r. stawka maksymalna daniny wynosi 0,49 zł za 1 mkw. działki. Rady gmin mają prawo ją obniżać.

MF: Bez informacji na podatek

Co do zasady, zmiana formy prawnej władania gruntem powoduje obowiązek złożenia informacji na podatek od nieruchomości. Dokument ten składa się do gminy, gdy kupujemy mieszkanie, działkę lub dom, w terminie 14 dni od zakupu nieruchomości. Pojawia się więc pytanie, czy w związku z nabyciem prawa własności do działki pod domem lub blokiem, w którym mamy mieszkanie, też trzeba go wypełniać.
ikona lupy />
INFORMACJĘ O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH TRZEBA ZŁOŻYĆ, GDY: / DGP
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nowi właściciele gruntów nie mają takiego obowiązku. Do tego zdania resortu przychylają się również przedstawiciele samorządów.

Eksperci mają wątpliwości

Doktor hab. Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku i dr hab. Bogumił Pahl z Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uważają, że stanowisko resortu finansów jest błędne. Zgadzają się, że przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności jest jedynie zmianą formy prawnej i zasadniczo nie wpływa na wysokość podatku od nieruchomości. Bogumił Pahl podkreśla jednak, że choć wygasa prawo użytkowania wieczystego, powstaje własność.
– Skoro obowiązek podatkowy wygasa w stosunku do wieczystego użytkownika, a powstaje wobec właściciela, to zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinien on złożyć informację na podatek – mówi Rafał Dowgier.
Bogumił Pahl podkreśla, że gdy podatnik nie wywiąże się z obowiązku jej złożenia, organ podatkowy powinien go do tego wezwać. Podatnikowi nie grożą żadne sankcje karnoskarbowe, bo przekształcenie formy prawnej nieruchomości nie wpływa na wysokość podatku.