Pracodawcy, którzy pomagają w uchylaniu się od płacenia alimentów przez ich pracowników, zapłacą wyższe grzywny za nadużycia.
Przewiduje to ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432), której celem jest wzrost ściągalności świadczeń alimentacyjnych. Stąd też część zmian dotyczy pracodawców, zwłaszcza w kwestii współpracy z komornikami, w tym potrąceń należności za pracę oraz sankcji za niedopełnienie obowiązków.
Wskutek nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2 do 5 tys. zł zostanie podwyższona wysokość grzywny, którą komornik wymierza pracodawcy za niewykonywanie obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od jego pracownika. Uregulowano także, że grzywna ta będzie obowiązkowo ponawiana, jeśli pracodawca będzie nadal uchylał się od obowiązków. Wzrośnie także – z 10 do 15 tys. zł – maksymalna wysokość grzywny wymierzanej przez sąd przy egzekucji świadczeń niepieniężnych. Wprowadzona zostanie również zasada, zgodnie z którą w razie egzekucji alimentów wolne od niej będzie jedynie 50 proc. kwot diet z tytułu podróży służbowych (obecnie zwolnienie jest całkowite).
Zmiany obejmą również kodeks pracy. Wprowadzona zostanie nowa kara grzywny w wysokości od 1500 do 45 tys. zł, która będzie grozić pracodawcy lub osobie działającej w jego imieniu za niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę zawartej z dłużnikiem alimentacyjnym, w sytuacji gdy zalega on ze spełnieniem świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące. Analogicznej karze będzie podlegał również ten, kto wypłaca pracownikowi będącemu dłużnikiem alimentacyjnym wynagrodzenie wyższe niż wynikające z umowy o pracę bez dokonania potrąceń na zaspokojenie alimentów, w sytuacji gdy zatrudniony zalega ze spełnieniem świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące.
GazetaPrawna.pl
Wreszcie, ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.), dzięki którym komornicy sądowi – w oparciu o bardzo szczegółowe dane ZUS – będą mogli sprawniej uzyskiwać informacje o dochodach dłużników alimentacyjnych. Zakład będzie im je przekazywał w postaci elektronicznej i aktualizował w razie zaistnienia zmian nie rzadziej niż raz na miesiąc. Z kolei komornicy sądowi zostaną zobowiązani do informowania ZUS – również w drodze elektronicznej – nie rzadziej niż co 6 miesięcy o dalszym prowadzeniu egzekucji świadczeń alimentacyjnych, a także będą musieli powiadomić zakład o zaprzestaniu prowadzenia egzekucji.
Ustawa wchodzi w życie co do zasady 11 stycznia 2019 r., przy czym zmiany dotyczące współpracy z ZUS zaczną obowiązywać 28 grudnia 2019 r., a nowelizacja kodeksu pracy – dopiero 1 stycznia 2020 r.