- W kwestii dostosowania polskiej ochrony konsumenta do wymagań wynikających z prawa UE polscy prawnicy, a przede wszystkim sądy, mają jeszcze wiele do zrobienia - mówi w wywiadzie dla DGP Profesor Maciej Szpunar z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Co jest ważniejsze – brzmienie polskiej ustawy czy dyrektywa UE?
W świetle zasady pierwszeństwa prawa Unii, dyrektywy mają pierwszeństwo przed polskimi ustawami. Mamy tu do czynienia z jednym wyjątkiem. Zgodnie z orzecznictwem trybunału, dyrektywy – jako akty prawne skierowane do państw członkowskich – nie mogą bezpośrednio nakładać obowiązków na jednostki. Nie oznacza to jednak, że dyrektywy nie odgrywają istotnej roli w postępowaniach przed sądami krajowymi. Zawsze bowiem sądy krajowe powinny interpretować prawa krajowe zgodnie z dyrektywami. Jeżeli zatem występuje sprzeczność pomiędzy prawem krajowym a dyrektywą, sądy krajowe mają obowiązek dokonania takiej wykładni prawa krajowego, aby zapewnić ochronę praw, które nadaje dyrektywa (np. konsumentom).