Wspólnota mieszkaniowa chce przeprowadzić przebudowę strychu, w wyniku której zostanie wyodrębniony nowy samodzielny lokal. Najpierw musi zostać podjęta uchwała, w której właściciele lokali wyrażą na to zgodę.
Czynności prawne, np. zawieranie umów w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, dokonuje zarząd albo zarządca, jeżeli administrowanie nieruchomością wspólną zostało mu powierzone na podstawie umowy.
Na dokonanie niektórych czynności, np. na podziału samodzielnego lokalu na dwa mniejsze, zarząd musi uzyskać zgodę właścicieli. Zgoda wyrażana jest w formie uchwały. Wspólnota mieszkaniowa, podejmując uchwalę dotyczącą czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, powinna jednocześnie upoważniać zarząd do dokonania tej czynności. Ponadto uchwała taka musi zostać zaprotokołowana przez notariusza.
Zgodnie z ustawą o własności lokali ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie przebudowy strychu oraz rozporządzanie tym lokalem należy również do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu.
Oznacza to, że zarząd wspólnoty lub zarządca nieruchomości, któremu administrowanie nieruchomością wspólną powierzono na podstawie umowy, musi uzyskać zgodę właścicieli lokali na dokonanie takiej czynności.
Zgoda udzielana jest w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali i ewentualnie właściciel budynku, jeśli nie wszystkie lokale zostały wyodrębnione, wyrażą zgodę na przebudowę części wspólnej, np. strychu czy też suszarni. Zgodnie z przepisami uchwała musi zawierać zgodę na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z poszczególnymi lokalami oraz upoważnienie zarządu do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu powstałego w wyniku przebudowy. Uchwała musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży tego lokalu może zostać zawarta dopiero po dokonaniu przebudowy. Do umowy musi zostać przedłożone zaświadczenie o samodzielności lokalu i rzut odpowiedniej kondygnacji.
Ponadto wspólnota mieszkaniowa musi obliczyć na nowo i wskazać notariuszowi udziały nieruchomości wspólnej związane z nowo powstałym lokalem oraz lokalami wcześniej wyodrębnionymi.
Czynności, których zarząd dokonuje samodzielnie
Niektóre czynności zarząd może podejmować samodzielnie. Oznacza to, że mogą one być dokonywane bez konieczności uzyskania zgody właścicieli lokali. Do takich czynności należą sprawy związane z bieżącą działalnością wspólnoty, np. zawieranie umów o dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej, wywóz odpadów, utrzymanie czystości, bieżące sprawy wynikające z rocznego planu gospodarczego, dochodzenie należności z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej czy też podejmowanie czynności zachowawczych zmierzających do ochrony nieruchomości wspólnej.