Tryb nakazowy w stosunku do konsumentów jest niezgodny z prawem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, które zrewolucjonizuje system orzekania w tych sprawach przed polskimi sądami. Banki, które do tej pory w prosty sposób uzyskiwały nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko na podstawie przedstawionych przez siebie dokumentów bankowych, nie załączając umowy, już nie będą mogły tego robić. A wszystko za sprawą pytań prejudycjalnych, jakie wystosował do TSUE SSR w Siemianowicach Rafał Cebula.

Sprawa ma sygnaturę C-632/17, pytania strony polskiej wpłynęły do Trybunału 9 listopada zeszłego roku. Dotyczą postępowania, w którym Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. występuje przeciwko Jackowi M., konsumentowi, który nie spłacał należności z karty kredytowej.

Teraz będzie trochę prawniczej mowy. SSR Rafał Cebula - (...) Powód (...) Bank (...) S.A. w W., działający przez pełnomocnika, złożył w tut. Sądzie pozew skierowany przeciwko pozwanemu J. M., domagając się wydania nakazu zapłaty kwoty 6788,21 złotych (około 1580 €) z kolejno obowiązującymi odsetkami umownymi, w postępowaniu nakazowym, na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Powód dołączył do akt prawidłowo wypełniony i podpisany wyciąg z ksiąg bankowych nr (...) opiewający na sumę 5550,14 złotych (około 1290€) kapitału oraz 1238,07 złotych odsetek. Nadto złożył do akt wezwanie do zapłaty.