Dziś Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie skargę w sprawie konstytucyjności przepisów pozwalających centralnemu organowi samorządu notariuszy ustalać wysokość składek.
Skarżący (na stronie TK podano jedynie inicjały) kwestionują zgodność z konstytucją art. 23 oraz art. 40 par. 1 pkt 8 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 1991 r. nr 22, poz. 91), które dają KRN uprawnienia do określania wysokości miesięcznych składek. Podnoszą, że uchwały rady w tej sprawie są wyjęte spod kontroli sądów. Jedynym sposobem ich uchylenia jest skarga ministra sprawiedliwości, jeśli uchwała jest niezgodna z prawem. Zdaniem skarżących sprawia to, że o prawach obywatela decyduje się na podstawie podustawowych aktów prawnych, choć konstytucja gwarantuje, że prawa i wolności mogą być ograniczane tylko na mocy ustawy.
Uważają też, że powiązanie wysokości składki z dochodem notariusza wymaga zbierania o nim przez samorząd wielu informacji, co narusza zasadę proporcjonalności. Przyznanie KRN możliwości niekontrolowanego ustalania wysokości i charakteru składki uznano w skardze za sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa. Wskazali też, że przyjęte zasady naruszają zasadę równości, gdyż notariusze płacą składki różnej wysokości i otrzymują od samorządu różne świadczenia. Doprecyzowania wymaga pojęcie „potrzeby organów samorządu”, na które są przeznaczone składki, bo zdaniem skarżących KRN może kontrolować także dochody podmiotów niebędących notariuszami (spółek partnerskich), co narusza wolność działalności gospodarczej.