Naczelna Rada Adwokacka ustaliła zasady postępowania w obliczu prób naruszania tajemnicy adwokackiej.
W przyjętej uchwale wezwała członków samorządu do informowania właściwej okręgowej rady o wszelkich sytuacjach, w których organy państwa chcą w trakcie postępowania zwolnić ich z tajemnicy zawodowej. Same ORA mają zaś sporządzać listy wszystkich zgłoszonych do nich przypadków – ze wskazaniem imienia i nazwiska adwokata (lub aplikanta), którego to dotyczy, oraz oznaczenie sprawy, jej stanu i organu, przed którym się toczy. Zestawienia te sześć razy w roku mają być przekazywane Naczelnej Radzie Adwokackiej. Każda ORA ma oddelegować pracownika biura, który zajmie się przyjmowaniem zgłoszeń o naruszeniu tajemnicy. A także sporządzić listę swoich członków lub adwokatów wskazanych przez dziekana, którzy będą brać udział w czynnościach wobec adwokata, takich jak przesłuchanie w charakterze świadka lub podejrzanego, przeszukanie jego mieszkania lub kancelarii.
Rady mają też polecać adwokatom, wobec których wszczęto postępowanie karne, cywilne lub administracyjne w związku z ich działalnością zawodową, by rozważyli możliwość skorzystania z obrońcy lub pełnomocnika. Organom prowadzącym postępowanie izby adwokackie miałyby zaś w miarę możliwości zwracać uwagę na znaczenie tajemnicy adwokackiej dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.