"Zachowanie tajemnicy to nie tylko ustawowy obowiązek osób wykonujących określone zawody. To przede wszystkim prawo naszych pacjentów, klientów, mocodawców i informatorów mediów. To gwarancja, że ich prawa do prywatności, anonimowości czy uczciwego procesu będą chronione w należyty sposób.

Lekarz, prawnik czy dziennikarz bywają powiernikami tajemnic, od których często zależy czyjeś życie — prywatne lub zawodowe. Bywają też jedynymi sojusznikami w starciu z machiną państwa. Ujawnienie powierzonych im w zaufaniu informacji powoduje daleko idące i często nieodwracalne skutki. Dlatego tak ważna jest silna prawna gwarancja zarówno dla powierzających jak i depozytariuszy, umożliwiająca uchylenie tajemnicy zawodowej tylko w ściśle określonych wyjątkowych wypadkach, na podstawie i po prawomocnej decyzji sądu.

Istotą relacji lekarza, profesjonalnego prawnika czy dziennikarza z pacjentem, klientem, informatorem jest zaufanie, także w kwestii ochrony powierzonych im informacji. Osłabienie rangi tajemnicy zawodowej poprzez umożliwienie jej uchylenia przez prokuratora, a nie - jak do tej pory przez sąd - doprowadzi do podważenia zasad państwa prawa. Działanie takie odbywać się będzie z pogwałceniem interesu publicznego i praworządności" - czytamy w oświadczeniu.