Przestępcy kwalifikowani do kategorii szczególnie niebezpiecznych lądują w Gostyninie przed prawomocną decyzją sądu . Skutki tej sytuacji rodzą coraz więcej wątpliwości
Sądowi Najwyższemu już po raz kolejny przyjdzie łatać mankamenty ustawy o bestiach (Dz.U. z 2014 r. poz. 24 ze zm.) związane z procedurą umieszczania sprawców najgroźniejszych zbrodni w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Tym razem zastrzeżenia praktyków dotyczą postępowania na etapie przejściowym – między momentem zakończenia przez skazanego odbywania kary więzienia a prawomocnym orzeczeniem o skierowaniu go do Gostynina. Sądy I instancji konsekwentnie sięgają w takich przypadkach do przepisów o zabezpieczeniu zawartych w kodeksie postępowania cywilnego. Innymi słowy, uznając danego przestępcę za szczególnie niebezpiecznego, jednocześnie na czas trwania postępowania odwoławczego aplikują środek tymczasowy w postaci wysłania go od razu do Gostynina.

Mechanizm zabezpieczenia