Uchylenie przepisów umożliwiających ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami, a przez to pozbawienie poszczególne osoby zdolności do czynności prawnych oraz ustanowienie mechanizmów wspierania podejmowania decyzji, które szanują autonomię i wolę danej osoby – to jedna z rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, którą wystosowano w stosunku do Polski.

- Polska to jeden z ostatnich krajów Europy, który utrzymuje archaiczne już dziś przepisy o ubezwłasnowolnieniu. Komitet zaleca przejście na system wspieranego podejmowania decyzji, który uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości osoby z niepełnosprawnością – wskazała Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka zespołu Biura RPO ds. równego traktowania.

Komitet ONZ zauważył przy okazji, że liczba osób ubezwłasnowolnionych w Polsce wciąż rośnie. Skrytykowano zakaz zawierania małżeństw przez te osoby czy brak możliwości uczestniczenia w wyborach.

Na jakie problemy zwrócił jeszcze uwagę Komitet ONZ? Rekomendowano uchylenie przepisów prawnych dopuszczających umieszczanie osób z niepełnosprawnościami w instytucjach z powodu niepełnosprawności psychospołecznej oraz zniesienie ograniczeń wolności osobistej osób w domach opieki społecznej. Pokreślono także konieczność jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności wypracowany w udziałem organizacji osób z niepełnosprawnościami. Jednym z zaleceń było także zapewnienie prawa osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w społeczności lokalnej i ze wsparciem asystentów osobistych.

Jak mówiła Anna Błaszczak-Banasiak, priorytetem dla Komitetu jest deinstytucjonalizacja systemu opieki osób z niepełnosprawnościami, które w domach opieki społecznej nie mają szans na indywidualne podejście. Alternatywą jest opieka w społeczności lokalnej, mieszkania wspomagane, instytucja asystenta osobistego. Komitet wyraził zaniepokojenie brakiem zainteresowania władz działaniami w tym kierunku, także przy wykorzystaniu środków unijnych.

W rekomendacjach ONZ pojawiły się również postulaty dotyczące wprowadzenia zakazu leczenia homoseksualizmu. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj >>