Czy wyegzekwowanie przedawnionej wierzytelności pozbawia dłużnika prawa do odzyskania pieniędzy na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu? Wątpliwości będzie musiał usunąć SN.
Mówiąc w dużym uproszczeniu, przedawnienie roszczenia nie sprawia, że dług przestaje istnieć, lecz ma – tylko i aż – taki skutek, że jego spłata uzależniona jest od dobrej woli dłużnika. Na etapie postępowania zarówno sądowego, jak i egzekucyjnego może on uwolnić się od obowiązku oddania pożyczonych kwot, podnosząc zarzut przedawnienia. Pozostaje jednak pytanie, co dzieje się w sytuacji, gdy dłużnik z jakichś powodów nie podniesie tego zarzutu i dług zostanie wyegzekwowany. Czy jeśli zorientuje się, że wierzytelność była przedawniona, to może dochodzić od wierzyciela zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu?

Nie podniósł zarzutu