Zazwyczaj wraz ze zmianą stanu cywilnego następuje konieczność zmiany danych osobowych, z czym wiąże się szereg formalności, od wymiany dokumentów po aktualizację swoich danych w pracy, na uczelni czy w banku. Od czego należy zacząć, aby nie zagubić się w gąszczu obowiązków?

Zmiana nazwiska oznacza konieczność wymiany dowodu, prawa jazdy, paszportu czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. W pierwszej kolejności, po otrzymaniu skróconego odpisu aktu małżeństwa, powinniśmy dokonać zmiany danych w dokumencie tożsamości. Dowód należy bowiem wymienić niezwłocznie, mimo że dokument traci ważność po czterech miesiącach od daty ślubu.

1. Odbierz akt zawarcia małżeństwa

W przypadku ślubu cywilnego, kierownik USC sporządza akt zawarcia małżeństwa, którego skrócony odpis można otrzymać bezpośrednio po ceremonii. Choć dokument jest zazwyczaj wydawany kolejnego dnia roboczego. Inaczej wygląda sprawa odbioru aktu po najpopularniejszym rodzaju ślubu w Polsce, czyli po ślubie konkordatowym. Zgodnie z artykułem 8 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, duchowny sprawujący ceremoniał ślubny przesyła do USC oświadczenie małżonków o woli zawarcia związku nie później niż 5 dni od ślubu. Skrócony odpis aktu małżeństwa zostanie wysłany przez USC na wskazany adres. Jeśli nie otrzymaliśmy aktu drogą pocztową, najlepiej po 14 dniach od zawarcia związku małżeńskiego udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o wystawienie skróconego odpisu.

Pierwszy egzemplarz skróconego odpisu aktu małżeństwa jest bezpłatny, za każdy kolejny trzeba zapłacić 22 zł. Natomiast, za odpis zupełny należy zapłacić 33 zł.

2. Udaj się do urzędu gminy, albo zostań w domu przed komputerem

Jeśli po zawarciu związku, małżonkowie dokonali zmiany zamieszkania i chcieliby zmienić meldunek, powinni zgłosić się do urzędu gminy właściwego nowemu miejscu zamieszkania albo wypełnić wniosek przez internet z użyciem profilu zaufanego. Wydanie zaświadczenia o meldunku stałym jest bezpłatne. Natomiast, jeśli chcemy otrzymać zaświadczenie o pobycie czasowym musimy uiścić 17 złotych.

Nawet jeśli nie małżonkowie nie zmieniają adresu zameldowania, to nadal większość kobiet przyjmuje nazwisko męża. Z tego względu, muszą wymienić dowód. Tak jak w przypadku zameldowania, wniosek o dowód można złożyć internetowo z użyciem profilu zaufanego albo wraz z skróconym odpisem aktu ślubu udać się do dowolnego urzędu. Wniosek o zmianę dowodu można znaleźć na stronach rządowych i wypełnić przed przyjściem do urzędu (można poprosić urzędnika o jego wydrukowanie) albo wypełnić na miejscu.

Z wnioskiem o dowód należy dołączyć:
• Aktualną fotografię 35x45 mm
• Dotychczasowy dokument tożsamości
Wymiana dowodu może trwać do 30 dni (w większości przypadków nowy dowód wydawany jest po 10 – 14 dniach) i jest bezpłatna.


3. Poinformuj pracodawcę albo fiskusa
O wymianie dowodu i zmianie danych osobowych należy niezwłocznie poinformować pracodawcę, któremu w pierwszej kolejności trzeba przedstawić do wglądu oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa, a po otrzymaniu nowego dokumentu tożsamości poinformować jaki numer seryjny posiada.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś płatnikiem VAT, to w ciągu 7 dni od zmiany danych (w tym zameldowania), należy o tym fakcie powiadomić Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, ale jesteś zwolniony z rozliczenia VAT, wystarczy, że dokonasz zmian w CEIDG.

4. Wymień prawo jazdy

Na wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego mamy 30 dni od zaistnienia okoliczności zmiany danych, tj. od wydania nowego dowodu. Wniosek o zmianę prawo jazdy można albo wypełnić osobiście w urzędzie właściwym miejscu zamieszkania, albo przesłać pocztą. Do wniosku należy załączyć:
• Aktualną fotografię, która spełnia wymagania takie jak fotografia do dowodu
• Potwierdzenie opłaty za prawo jazdy (należy uiścić 100,5 zł przelewem albo w kasie urzędu)
• Aktualny dokument tożsamości (dowód albo paszport)
• Prawo jazdy
• Orzeczenie lekarskie (jeśli przy poprzednim prawie jazdy zaistniała taka konieczność, np. przy stwierdzonej wadzie wzroku)
Nowe prawo jazdy wydawane jest po 9 dniach roboczych, z wyjątkiem sytuacji spornych, w których urząd musi wyjaśnić pewne wątpliwości (np. jeśli został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów). Jeśli jednak zmieniliśmy miejsce zameldowania, urząd może zastrzec, że nowy dokument wyda w ciągu 14- 30 dni od złożenia wniosku. Natomiast, wymiana dowodu rejestracyjnego to dodatkowe 54,5 złotych.

5. Poinformuj inne podmioty

Wraz ze zmianą danych zawartych w dowodzie, powinniśmy zgłosić się także jak najszybciej po zmianie dokumentów do banku, ubezpieczyciela (jeśli mamy wykupioną prywatną polisę) czy dziekanatu (jeśli studiujemy) oraz dostawców mediów, z którymi mamy podpisane umowy. Banki zazwyczaj umieszczają na swoich stronach internetowych wnioski o zmianę danych z adnotacją na jaki adres przesłać wypełniony formularz. Chociaż można także osobiście udać się do oddziału banku.
W przypadku uczelni, należy osobiście zgłosić się z podaniem o zmianę danych osobowych oraz kopią i oryginałem (do wglądu) skróconego odpisu aktu małżeństwa.