Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który od 31 marca 2009 r. mają składać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Zastąpi on pięć do tej pory składanych formularzy.

Wszystko w jednym okienku

Od 31 marca zacznie działać jedno okienko. Będą w nim dopełniać formalności osoby fizyczne, które chcą prowadzić jednoosobowo działalność gospodarczą albo w formie spółki cywilnej.

- W jednym miejscu w urzędzie gminy przedsiębiorcy będą składali tylko jeden zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów urzędów zaangażowanych w proces rejestracji. W jednym okienku załatwią więc formalności związane z wpisem do ewidencji gospodarczej, nadaniem numeru REGON i aktualizacją lub nadaniem numeru NIP, a także ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych w ZUS lub KRUS oraz zmian danych zgłoszonych we wniosku złożonym wcześniej - tłumaczy radca prawny Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Na papierze lub elektronicznie

Zintegrowany wniosek, który przedsiębiorca ma składać w gminie, zastąpi pięć do tej pory składanych formularzy potrzebnych do dokonania wpisów do wszystkich rejestrów w urzędach. Można go będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Ministerstwo Gospodarki przygotowało już dwa wzory takiego zintegrowanego wniosku: w formie papierowej i elektronicznej. Stanowić będą załączniki do rozporządzenia, które już wkrótce zostanie przyjęte przez Radę Ministrów.

Wzory tych wniosków będą w przyszłości stanowiły podstawę do określenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zostanie uruchomiona w 2011 roku.

Wpis do wszystkich rejestrów

Składany wniosek o wpis do ewidencji będzie więc jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS, albo oświadczeniem o kontynuowanie ubezpieczenia społecznego rolników.

Natomiast niezależnie od wypełnienia wniosku przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA przekazywany w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.

Z kolei przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, podaje zarówno swoje dane adresowe i związane z PKD, jak i określone w umowie spółki.

Dlatego formularz obejmować ma również dane niezbędne do uzyskania wpisu do tych innych rejestrów.