Usterka, w postaci błędnego odesłania, zawarta w nowelizacji ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów, nie wydaje się mieć istotnego wpływu na stosowanie danego artykułu ustawy, ani tym bardziej na byt prawny całej nowelizacji - podkreślono w opinii przygotowanej przez senackie Biuro Legislacyjne.

Senat, po wielogodzinnej dyskusji w nocy z wtorku na środę przyjął bez poprawek nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze.

Senatorowie PO na środowej konferencji powoływali się na wypowiedź rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara z wtorkowej debaty w Senacie. Według nich zwrócił on słusznie uwagę, że "jeden z artykułów nowelizacji odsyła do nieistniejącego artykułu". Jak mówili senatorowie PO, w tej sytuacji pojawia się luka prawna, która może skutkować następną nowelizacją.

Bodnar powiedział we wtorek w Senacie: "Art. 22 ust. 2 ustawy przewiduje, że należy złożyć w terminie 7 dni dodatkowe dokumenty uzupełniające. I w tym przepisie następuje odwołanie do art. 31 paragraf 2a ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma określać, jakie to mają być te dokumenty. Problem polega na tym, że kiedy zajrzymy do ustawy i spojrzymy kilka stron wcześniej, to w artykule w ustawie o Sądzie Najwyższym, którą Sejm przyjął, a nad którą państwo debatują, nie ma art. 31 paragraf 2a. Jest art. 31 paragraf 3a, czyli jest to ewidentny błąd legislacyjny".

Do sprawy odniosło się senackie Biuro Legislacyjne. W opinii Biura podkreślono, że wspomniany art. 22 "to przepis przejściowy stanowiący w ust. 1, że do postępowań w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej regulacji prawnej, stosuje się co do zasady przepisy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, w brzmieniu nadanym nowelą".

Zauważa, że z kolei art. 22 ust. 2 stanowi, że osoby, które złożyły karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w postępowaniu dotyczącym powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego rozpoczętym przed dniem wejścia noweli w życie, mogą dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 31 par. 2a ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa o Sądzie Najwyższym) w terminie 7 dni od dnia jej wejścia w życie.

"Błąd polega na tym, że o dokumentach, które kandydat na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego może dołączyć do karty zgłoszenia, stanowi przepis par. 3a, a nie par. 2a w art. 31 ustawy o Sądzie Najwyższym" - podkreśla w opinii Biuro Legislacyjne Senatu.

Dodaje, że w pierwotnej wersji projektu ustawy przedłożonego marszałkowi Sejmu przez grupę posłów, kwestie dotyczące dodatkowych dokumentów dołączanych przez kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, rzeczywiście normował art. 31 ust. 2a ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jak podaje Biuro, w toku prac nad projektem w Sejmie regulację zawartą w ust. 2a "przesunięto" do ust. 3a – zmianie tej nie towarzyszyła jednak odpowiednia korekta odesłania zawartego w art. 22 ust. 2 noweli.

"Wracając do oceny skutków prawnych takiej usterki – nie wydaje się mieć ona istotnego wpływu ani na stosowanie art. 22, ani tym bardziej na byt prawny całej regulacji" - podkreślono w opinii.

Zaznaczono, że art. 31 par. 3a ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi, że do karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego SN kandydat może dołączyć również inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, w szczególności informacje o dorobku naukowym, spis publikacji, opinie przełożonych i rekomendacje. "Przepis ten nie nakłada więc na kandydatów na wolne stanowiska sędziów Sądu Najwyższego żadnych obowiązków, ustanawiając jedynie możliwość złożenia wraz z kartą zgłoszenia dodatkowych dokumentów" - wskazano w opinii.

"Dodatkowo, raz jeszcze podkreślić wypada, że art. 22 ust. 2 jest przepisem przejściowym, dotyczącym wyłącznie postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed wejściem noweli w życie i do tego czasu niezakończonych. Ze względu na krótkie (14 dni) vacatio legis, jego praktyczne zastosowanie wydaje się być stosunkowo krótkie" - zaznaczono.