ZMIANA PRAWA

Objęcie 24-godzinnym monitoringiem całej powierzchni celi skazanego oraz archiwizowanie nagrań z monitoringu to planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym wykonawczym (k.k.w.).

Przygotowany w resorcie projekt jest także wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność przepisu pozwalającego umieszczać skazanych w celach, w których na jednego więźnia przypada mniej niż 3 metry kwadratowe.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego został przesłany do uzgodnień międzyresortowych.

- Chcemy uregulować przepisy dotyczące monitoringu cel, także kącików sanitarnych. W ciągu najwyżej trzech miesięcy we wszystkich celach dla niebezpiecznych więźniów zostanie zainstalowany monitoring. Będziemy także dokonywać archiwizacji nagrań - mówi Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister sprawiedliwości.

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego ma zapobiec samobójstwom więźniów. Jak wynika ze statystyk Ministerstwa, w roku 2008 było 191 prób samobójczych w więzieniach. W 30 przypadkach zakończyło się to śmiercią osadzonego.

Resort przyznaje, że nowelizacja nie likwiduje wszystkich nieprawidłowości, na które wskazali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

- Projektowane przepisy nie zezwalają na arbitralne bezterminowe osadzenie w warunkach poniżej ustawowego minimum 3 mkw. powierzchni celi na jednego osadzonego. Przewidują natomiast, w rzeczywiście nadzwyczajnych sytuacjach, możliwość czasowego osadzenia skazanych w celach o powierzchni na osobę mniejszej niż 3 mkw. - tłumaczy Joanna Dębek z Wydziału Informacji MS.

Zgodnie z ustawą więźniowie będą mogli być umieszczani w celach niespełniających wymogów ustawowych jedynie w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego, bezpośredniego zagrożenia: klęską żywiołową, epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej, wystąpienia innego zdarzenia, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa skazanych albo bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego. I to na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Pełną realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie dopiero trwała likwidacja przeludnienia jednostek penitencjarnych. Wyrok wejdzie w życie 6 grudnia 2009 r. Resort przyznaje, że nie da się tego osiągnąć w tak krótkim terminie.

Budowa takiej liczby jednostek penitencjarnych w wyznaczonym w wyroku terminie nie jest możliwa ze względu na czasochłonne procedury inwestycyjne oraz ograniczone możliwości finansowe Skarbu Państwa - przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

191 prób samobójczych było w więzieniach w 2008 roku