Posłowie zajęli się rządowym projektem nowej ustawy o służbie więziennej, który zawiera m. in. katalog środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy więziennictwa. Zmienią się też zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników więziennictwa.
Projekt zawiera katalog środków przymusu bezpośredniego, które mogą zostać użyte zarówno w stosunku do pozbawionych wolności, jak i osób odwiedzających, które poważnie zakłócą porządek w jednostce penitencjarnej. Wśród nowych środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy więziennictwa będą blokady stawu kolanowego i urządzenia do obezwładniania za pomocą ładunku elektrycznego.
– Urządzenie to znacznie poprawi komfort pracy funkcjonariuszy służby więziennej i umożliwi dyskretne i profesjonalne możliwości konwojowania osoby, która np. uzyskała zezwolenie na wzięcie udziału w uroczystościach rodzinnych, takich jak np. pogrzeb czy ślub, pod konwojem funkcjonariuszy – twierdzą autorzy projektu.
Z kolei mjr Luiza A. Sałapa, rzecznik prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, mówi:
– Blokada służy do ograniczenia szybkiego poruszania się – biegu i ucieczki osadzonego. Ma być wykorzystywana głównie poza terenem więzienia np. w trakcie konwojowania.
Blokad nie ma jeszcze na wyposażeniu. Po wejściu w życie ustawy będą ogłoszone na nie przetargi.
Nowym środkiem przymusu bezpośredniego ma być też urządzenie do obezwładniania za pomocą ładunku elektrycznego. Ma ono powodować skuteczne i natychmiastowe obezwładnienie osoby agresywnej, która nie chce poddać się kontroli czy sprawdzeniu tożsamości. Inaczej też niż dotychczas projekt reguluje zasady użycia przez funkcjonariuszy broni palnej. Rozszerza np. prawo stosowania jej we wszystkich sytuacjach związanych z udaremnieniem ucieczki osoby pozbawionej wolności w czasie konwojowania.
Istotnie zmienić się ma postępowanie dyscyplinarne. Zlikwidowane zostaną sądy dyscyplinarne, powołany będzie rzecznik dyscyplinarny. O odpowiedzialności dyscyplinarnej ma decydować wyłącznie przełożony. Funkcjonariusz otrzyma jednocześnie prawo do odwołania się od jego decyzji.