NOWE PRAWO

Od jutra (14 marca) będą obowiązywały nowe zasady postępowania z osobami tymczasowo aresztowanymi i skazanymi, które są dowożone do sądu w celu przeprowadzenia czynności procesowych (np. przesłuchanie, eksperyment procesowy).

Zgodnie z wchodzącą w życie nowelizacją, gdy konwojowanie takich osób z innej miejscowości jest utrudnione lub zbyt kosztowne, będzie można umieszczać je w wydzielonych pomieszczeniach policyjnych lub należących do straży granicznej albo aresztach garnizonowych.

Rozwiązanie takie ma pomóc uniknąć każdorazowego konwojowania takiej osoby do sądu znajdującego się w odległej miejscowości, gdy musi ona brać udział w rozprawie sądowej. Ma się to przyczynić do zmniejszenia kosztów procesu i bardziej humanitarnego traktowania sprawców przestępstw.

Umieszczenie w wydzielonym pomieszczeniu, zamiast długotrwałego konwojowania, pozwoli osadzonym na przygotowanie się do udziału w kolejnych czynnościach procesowych. Przetransportowanie będzie musiało nastąpić nie wcześniej niż dzień przed dokonaniem czynności. Osadzenie będzie mogło nastąpić tylko na czas niezbędny dla dokonania czynności.

W razie odroczenia rozprawy lub przerwy w jej prowadzeniu na czas powyżej trzech dni tymczasowo aresztowanego lub skazanego trzeba będzie przenieść do właściwego aresztu śledczego lub zakładu karnego.

Nowela wprowadza także dodatkową procedurę w przypadku wystąpienia przeszkody wymuszającej przerwę w konwojowaniu, np. z powodu awarii samochodu lub pogorszenia się stanu zdrowia przewożonego. W takich sytuacjach dowódca konwoju będzie mógł zdecydować o czasowym umieszczeniu takiej osoby w pomieszczeniu przeznaczonym dla zatrzymanych.

Podstawa prawna

● Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2009 r. nr 22, poz. 119).