Nie wszyscy organizatorzy zimowego wypoczynku dla dzieci spełniają wymagania dotyczące wyposażenia ośrodków turystycznych, zakresu świadczonych usług o określonym standardzie oraz bezpieczeństwa. Rodzice mogą domagać się odszkodowania od organizatorów za nieudany wyjazd dziecka na ferie oraz za wypadek, jakiemu uległo.

Czy wychowawca odpowiada za nadzór nad dzieckiem

Czy nadzór nad wypoczywającym podczas ferii zimowych dzieckiem sprawują wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni przez organizatora turystki? Czy można ich pociągnąć do odpowiedzialności za złe sprawowanie nadzoru?
Tak
Za złe sprawowanie nadzoru nad wypoczywającym podczas ferii zimowych dzieckiem odpowiadają wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni przez organizatora turystki. Ich odpowiedzialność wynika z umowy. Mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności wówczas, gdy nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi, który na przykład został spowodowany tym, że dzieci bawiły się w sposób niebezpieczny zarówno dla nich, jak i dla osób trzecich.
O zasadach nadzoru sprawowanego nad młodzieżą przez nauczycieli, wychowawców i inne osoby do tego zobowiązane wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach. Przyjął, że do prawidłowego wypełniania przez wychowawcę obowiązku nadzoru nad powierzonymi dziećmi nie wystarczy tylko wydanie np. zakazu samowolnego oddalania się. SN uznał, że wydanie takiego zakazu musi zostać poparte dopilnowaniem, czy jest przestrzegany. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 16 marca 1964 r. w sprawie, sygn. akt I CR 251/63, opublikowanym w OSNCP nr 4 z 1965 r., poz. 63.
Podstawa prawna
• Art. 426-428, 450-470 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W artykule również:

Czy mogę dochodzić zwrotu części kosztów przed sądem

Czy sposób sprawowania opieki zależy od wieku dziecka

Czy rodzicom przysługuje odszkodowanie

Czy organizator wyjazdu odpowiada za warunki wypoczynku

Czy przewoźnik zapłaci za bagaż utracony w czasie podróży

Czy za kradzież w pensjonacie zapłaci właściciel