SN oddalił kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na korzyść drukarza z Łodzi. Wcześniej w dwóch instancja sądy uznawały go winnym popełnienia wykroczenia z art. 138 polegającego na nieuzasadnionej odmowie wykonania usługi. Mężczyzna, powołując się na przekonania religijne odmówił wydruku roll-upu dla Fundacji LGBT Business Forum.

Zgodnie z art. 138 k.w. kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.

Prokurator Generalny zarzucał w kasacji m.in., że skazany nie był zobowiązany do wykonania usługi, ponieważ nie doszło do zawarcia umowy o dzieło pomiędzy fundacją, a drukarnią. Zdaniem Sądu Najwyższego zarzut ten jest chybiony, ponieważ została uzgodniona cena usługi i wszystkie parametry techniczne wydruku i oferta została przyjęta przez osobę zamawiającą. – Mail obwinionego określał w jakim formacie należy przygotować pliki do wydruku, co oznacza, że w sposób dorozumiany, a taki sposób w trybie art. 627 k.c. jest dopuszczalny, zaakceptował i potwierdził fakt zawarcia tej umowy. Czyli potwierdził zamiar wykonania usługi. Do tego momentu przedstawiciele drukarni nie żądali przedstawienia projektu wydruku pod rygorem odstąpienia od umowy – podkreślał w uzasadnieniu sędzia Andrzej Ryński.