ORZECZENIE
Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyodrębnienia i sprzedaży nowego lokalu nie musi być udzielone notarialnie, wystarczy zwykłe pismo – orzekł SN.
Źródłem sporu była uchwała jednej ze stołecznych wspólnot mieszkaniowych w sprawie zgody na wyodrębnienie i sprzedaż nowego lokalu. Chodziło o strych, którego nabywca – spółka T. chciała dokonać przebudowy, wydzielając nowe mieszkania w celu ich dalszej sprzedaży. W zamian zobowiązała się wyremontować kamienicę i zainstalować w niej windę.
Wspólnota mieszkaniowa decyzję w tej sprawie podjęła większością głosów (18 do 5), przy czym dozwolone było także oddanie głosu przez pełnomocnika. I to było przyczyną pozwu jednej z członkiń wspólnoty dowodzącej, że uchwała powinna zostać unieważniona, bo aż 12 osób oddało nieważne głosy. Korzystały one bowiem z pośrednictwa pełnomocników, którym udzieliły stosownych umocowań na piśmie. Tyle że – jak twierdziła właścicielka powódka – uchwała wspólnoty miała dotyczyć wyodrębnienia i sprzedaży nowego lokalu spółce, która to umowa musiałaby być sporządzona w formie aktu notarialnego. Skoro tak, to również wszystkie pełnomocnictwa do głosowania powinny także być udzielone w formie aktu notarialnego, co miało wynikać z art. 99 par. 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że gdy do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
Sądy orzekały różnie, postępowanie było powtarzane, ale ostatecznie zapadły wyroki niekorzystne dla skarżącej, gdyż zarówno sąd I jak i II instancji oddaliły kolejno powództwo i apelację. Podobnie orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną kobiety. Zdaniem SN pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością może być udzielone w zwykłej formie pisemnej – także wtedy, gdy uchwała dotyczyć będzie wyodrębnienia nowego lokalu i jego sprzedaży. Nie jest więc konieczne pełnomocnictwo notarialne. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2018 r., sygn. akt I CSK 396/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia